Η Δύναμη Πολιτών ενημερώνει για την εξέλιξη του αντιπλημμυρικού της Αγίας Μαρίνας

Από τη Δύναμη Πολιτών λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει για την εξέλιξη του αντιπλημμυρικού έργου της Αγίας Μαρίνας. Να θυμίσουμε ότι ο επικεφαλής της παράταξης Άρης Βασιλόπουλος είχε στείλει επιστολή στον περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, ζητώντας σχετική ενημέρωση:

Δίνουμε στη δημοσιότητα το έγγραφο – απάντηση της Περιφέρειας Αττικής στον επικεφαλής της παράταξής μας και πρώην δήμαρχο Άρη Βασιλόπουλο σε ερώτημα που είχε θέσει το Νοέμβριο αναφορικά με την εξέλιξη του αντιπλημμυρικού έργου στην Αγία Μαρίνα (Σκρα). Υπενθυμίζουμε ότι για την αντιμετώπιση των σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο παρελθόν,  οι μελέτες που είχαν ξεκινήσει επί δημαρχίας Σταύρου Κόντου, συμπληρώθηκαν με αναγκαίες νέες μελέτες το 2017 από το Δήμο μας, ενώ επικαιροποιήθηκαν και έλαβαν χρηματοδότηση 3.850.000 ευρώ το 2018 από την Περιφέρεια Αττικής. Ο διαγωνισμός του  έργου διενεργήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2019 και βάσει χρονοδιαγράμματος το έργο θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει μέσα στο περασμένο καλοκαίρι. Όπως προκύπτει όμως από τα έγγραφα:

Α. ο μειοδότης του έργου δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που να τεκμηριώνουν την αξιοπιστία του. Δηλαδή, η συγκεκριμένη εταιρία που μειοδότησε στο διαγωνισμό εμπίπτει σε μία από τις διατάξεις του Νόμου περί δημοσίων Συμβάσεων και έργων (άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, της παρ. 73 του Ν. 4412/2016), γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν στοιχεία ότι στο πρόσφατο παρελθόν η εταιρία έχει καταδικαστεί είτε για φορολογικές/ασφαλιστικές υποχρεώσεις ή για εναρμονισμένες πρακτικές σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Β. Στις 11 Δεκεμβρίου η Περιφέρεια Αττικής κατακύρωσε προσωρινά το έργο στην Εταιρία που προσέφυγε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της σύναψης σύμβασης με της ανωτέρω εταιρία που μειοδότησε.

Γ. στις 16 Δεκεμβρίου μία τρίτη εταιρία κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής να κρίνει προσωρινό ανάδοχο την Εταιρία.

Ως εκ τούτου, η διαδικασία κατακύρωσης οριστικού αναδόχου και υπογραφής σύμβασης για την έναρξη του αντιπλημμυρικού έργου από την Περιφέρεια Αττικής καθυστερεί λόγω εμπλοκών και διάφορων προσφυγών κατασκευαστικών εταιριών, με συνέπεια το έργο να καθυστερήσει να ξεκινήσει για τουλάχιστον έξι μήνες ακόμη. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την έκβαση και τη χρονική καθυστέρηση των προσφυγών, το έργο αυτό θα γίνει, λύνοντας ένα πολύ σοβαρό πλημμυρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας εδώ και δεκαετίες.

Παραθέτουμε παρακάτω το έγγραφο – απάντηση της Διεύθυνσης Αναπυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, την οποία και ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη γρήγορη ανταπόκριση στο αίτημά μας.

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Ταχ. Κώδικας: 11741

ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την εξέλιξη του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7», προϋπολογισμού 3.850.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Σε συνέχεια της αρ. 825574 Επιστολής του κ. Βασιλόπουλου Άρη, επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Πολιτών», σας παραθέτουμε σύντομο ιστορικό του έργου:

1. Με την υπ΄ αριθμ. 3697/2018 (ΑΔΑ: ΨΠΞΘ7Λ7-ΝΔ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε

α) το σχέδιο Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) και των τευχών δημοπράτησης,

β) της διενέργειας διαγωνισμού του Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ,

γ) της δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,

δ) του σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7», συνολικού προϋπολογισμού 3.850.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

2. Η Δημοπρασία διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 04-02-2019 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 14:00 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 08-02-2019 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 10:00 π.μ.

3. Με την υπ’ αριθμ. 446/2019(ΑΔΑ: ΩΠ4Ξ7Λ7-Π5Α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5dfb48ed6c12891c59888486 στις 20/12/19 08:08

4. Η υπ’ αριθμ. 446/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του 1ου Πρακτικού κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό την 04-03-2019 μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

5. Με την υπ’ αριθμ. 1111/2019(ΑΔΑ: 6ΓΝ17Λ7-055) Απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφασίζει την αναβολή της έγκρισης του 2ου Πρακτικού προκειμένου να κληθεί ο προσωρινός ανάδοχος να προσκομίσει τα στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 6-9 του αρθ. 73 του Ν. 4412/16 τα οποία να αποδεικνύουν ότι έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα επαρκή για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

6. Στις 09-05-2019 η ΔΤΕΠΑ κοινοποίησε στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πλην του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, την αριθμ. 1111/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με συνημμένα τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7. Στις 20-05-2019 κατατέθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ Προδικαστική Προσφυγή (γενικό αριθμό κατάθεσης 609/22-05-2019) του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε», ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά της υπ΄αριθμ. 1111/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

8. Με το με αρ. πρωτ. 254283 / 05-06-2019 έγγραφο ΔΤΕΠΑ , κατατέθηκαν οι Απόψεις της Υπηρεσίας επί των αναφερομένων στην με αριθμό κατάθεσης 609/22-5-2019 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ», στην Αρχή Εξέτασης των Προδικαστικών Προσφυγών.

9. Με την υπ΄ αριθμ. 763/2019 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π. έγινε δεκτή η Προδικαστική Προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» κατά της 1111/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

10. Κατά της υπ΄ αριθμ. 763/2019 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π., υπεβλήθη η με αρ. καταχώρησης ΑΝΜ312/ 29-7-2019 Αίτηση Αναστολής, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, από τον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ».

11. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την αρ. 339/2019 Απόφαση, απορρίπτει την ΑΝΜ312/29- 07-2019 Αίτηση Αναστολής του οικονομικού φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ».

12. Με την αρ. 819159/11-12-2019 εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή, η ΔΤΕΠΑ εισηγείται την ακύρωση της 1111 (ΑΔΑ: 6ΓΝ17Λ7-055) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, την απόρριψη της προσφοράς της «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» και την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής της υπ’ αριθμ. 1745432/29-1-2019 εκδόσεως ΤΜΕΔΕ, ποσού 77.000,00 €, για τον διαγωνισμό του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7», βάσει του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4412/2016, καθώς και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» ως προσωρινό ανάδοχου για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5dfb48ed6c12891c59888486 στις 20/12/19 08:08 ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ7» με ποσοστό μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ)42,25 % και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 2.286.769,36€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

13. Το θέμα εντάχθηκε στη ημερήσια διάταξη της 62ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 17-12-2019, με αύξοντα αριθμό 39. Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη.

14. Κατά της υπ΄ αριθμ. 763/2019 Απόφασης της Α.Ε.Π.Π., υπεβλήθη η με αρ. καταχώρησης ΑΚ2199/ 16-12-2019 Αίτηση Ακύρωσης , ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, από τον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ».

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφ. Αττικής

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *