Οι διαφορές στις δύο κανονιστικές για τη μουσική και τις παρατάσεις ωραρίου

Πριν λίγες μέρες κατατέθηκε στα κοινοτικά συμβούλια της πόλης προς ψήφιση νέα κανονιστική για τη τη χορήγηση αδειών μουσικής και παράτασης ωραρίου. Μελετώντας την ισχύουσα και την προτεινόμενη κανονιστική, διαπιστώνει κανείς ότι πέραν της διαφορετικής δομής και λογικής που διαπνέονται, όπου στην πρώτη αναζητούνται οι τρόποι και τα εργαλεία εκείνα που θα καταστήσουν τη συμβίωση των κατοίκων με τις επιχειρήσεις πιο αρμονική, δίνοντας έμφαση στην προστασία των κατοίκων, υπάρχουν και συγκεκριμένες απτές διαφορές. Αυτές κυρίως εντοπίζονται:

Α. στην απαγόρευση χορήγησης παρατάσεων ωραρίου εντός του παραδοσιακού προσφυγικού οικισμού με την προηγούμενη κανονιστική, κάτι που δεν προβλέπεται στη νέα.

Β. στη διευκόλυνση του καθεστώτος των παρατάσεων του ωραρίου μουσικής μέχρι και τις 2 το πρωί με τη νέα κανονιστική σε αντίθεση με την προηγούμενη που ορίζει αυστηρές προϋποθέσεις.

Γ. στην έκδοση αδειών, που στη νέα κανονιστική δεν προβλέπεται ρητά ως προϋπόθεση ότι ο αιτούμενος δεν πρέπει να οφείλει στο Δήμο.

Δ. στα πρόστιμα, που στη μία περίπτωση είναι δρακόντεια, ενώ στη δεύτερη είναι πολύ πιο επιεική, εώς και αντίθετα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Προς ενημέρωση των αναγνωστών μας παραθέτουμε πρώτα την ισχύουσα κανονιστική που ψηφίστηκε στις 27/7/2016 από το Δημοτικό συμβούλιο και την προτεινόμενη κανονιστική από τη Διοίκηση Βούρου:

Τοπική Κανονιστική Απόφαση περί της Άδειας Χρήσης- Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς και περί της Παρατάσεως Ωραρίου Λειτουργίας της Μουσικής στα όρια του ∆ήµου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος

Σκοπός της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης – απόφασης είναι η λειτουργία απάντων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος καθώς και των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας που χρησιµοποιούν µουσική ή µουσικά όργανα, µε αρχές και κανόνες εκ των προτέρων

γνωστούς σε όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες και πολίτες, έτσι ώστε να είναι άπαντες εφοδιασµένοι µε άδειες λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννοµα και χωρίς να διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, αλλά και τα καταστήµατα και οι επιχειρήσεις τους, να λειτουργούν χωρίς προβλήµατα µέσα στα πλαίσια της απρόσκοπτης επιχειρηµατικής δραστηριότητας αυτών.

Είναι προφανές ότι µε την προτεινόµενη κανονιστική πράξη υποχρεούται ο ∆ήµος να ισορροπήσει, στο µέτρο του δυνατού, µεταξύ δύο συνταγµατικά κατοχυρωµένων αγαθών, δηλαδή του δικαιώµατος των κατοίκων του ∆ήµου να προστατευθεί η ποιότητα της ζωής τους και του δικαιώµατος του επιχειρείν, εν µέσω µάλιστα σφοδρής οικονοµικής κρίσης.

H παρούσα κανονιστική απόφαση:

 1. Λαµβάνεται στο πλαίσιο του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 3463/06, σύµφωνα µε το οποίο οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητας τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας.
 2. Αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης- ανανέωσης- παράτασης- ανάκλησης των αδειών χρήσεως και λειτουργίας µουσικής και µουσικών οργάνων και αποσκοπεί: α] στην ρύθµιση κάθε σχετικού ζητήµατος κατά τρόπο γενικό, ενιαίο και οµοιόµορφο για όλους τους ενδιαφερόµενους του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος β] στην αποφυγή της ηχορύπανσης, των θορύβων και των οχλήσεων που προέρχονται από χώρους όπου γίνεται δηµόσια εκτέλεση µουσικής και γ] στην προστασία της δηµόσιας υγείας και της κοινής ησυχίας των κατοίκων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος.

Άρθρο 1ο

Ισχύουσα Νοµοθεσία, Αποφάσεις και ∆ιατάξεις

Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση, που αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης και ανάκλησης των Αδειών περί Λειτουργίας Μουσικής (είτε µε

µηχανικά µέσα, είτε µε µουσικά όργανα), έλαβε υπόψη της και βασίσθηκε στις  κάτωθι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα στις εξής:

α. Το Π.∆.180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστηµάτων πωλήσεως οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης», [Φ.Ε.Κ. 46/τ.Α΄/1979], όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα Π.∆. 231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 και 264/2003, όπως και το Π.∆.1180/08-10-1981 [Φ.Ε.Κ. 293/τ.Α΄1981].

β. Την υπ’ αριθµ. Α5/3010 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 14 Αυγ./2 Οκτ.1985, «Μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστηµάτων», [Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β΄/06-10-1985 – ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 4/τ.Β΄/15- 01- 1986, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Υ2/οικ./15438/10-10-2001 [Φ.Ε.Κ. 1346/τ.Β΄/2001] κοινής υπουργικής απόφασης.

γ. Τα άρθρα 1, 3, 14, 18 παρ. 1β, 32, 55, 56, 63 παρ.1 και 2, 66 και 69 του Ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» [Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α΄/04-03-1993) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆./τος 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας» [Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α΄/06-10-1994].

δ. Την υπ’ αριθµόν 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β΄/12-01-1996], όπως αυτή ισχύει.

ε. Τις υπ’ αριθµόν 7617/14-03-1996 και 60153/1996 και 51/06 Εγκυκλίους

του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

στ. Τα άρθρο 6 και 21 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» [Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/09-03-1999] ως και το άρθρο 22 του Ν. 3563/07.

ζ. Την υπ’ αριθµ. 17/01-11-1999 Γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως και την υπ΄αριθµ. 501/2000 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.

η. Τα άρθρα 75 [παρ. 2, περ. 13, 15, 16 και 18], 76 παρ. 1, 79 παρ. 1 εδ. γ΄ και 80 παρ. 4 και επόµενα Ν.3463/2006 Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων [Κ.∆ .Κ] [Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006] .

θ. Το Π.∆.149/2006 «Υγεία- ασφάλεια εργαζοµένων εκτιθεµένων σε κινδύνους από θόρυβο» [Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/2006] σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 2003/10/ΕΚ [ σχετ. το Π∆ 85/91 [ ΦΕΚ 1346.τ Β].

ι. Την υπ’ αριθµ. 26/20-03-2007 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

ια. Την υπ’ αριθµ. 12/19421/24.06.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

ιβ. Την υπ’ αριθµ. 43721/13-07-2009 «∆ιαδικασία σφράγισης καταστηµάτων και επιχειρήσεων από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία» [Φ.Ε.Κ.1492/τ.Β΄/2009].

ιγ. Τα άρθρα 73 και 83 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» [Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/2010].

ιδ. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου [Φ.Ε.Κ. 3106/τ.Β΄/9-12-2013] ς .

ιε. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15702/18-02-2011 οδηγία του Εποπτικού Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας [Ο.Π.Ι.] του Υπουργείου Πολιτισµού, για την εφαρµογή του Ν.2121/1993 «Περί πνευµατικής ιδιοκτησίας» και στις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού και στα Ιδιωτικά Γυµναστήρια.>.

ιστ. Το Π. ∆ιάταγµα περί προσφυγικού οικισµού ΦΕΚ 467∆ 18/6/2001

ιζ. Το Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263Α) Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ιη.  την υπ΄αριθµ. Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/8-10-12   νέα Υγειονοµική ∆/ξη [ΦΕΚ 2718/Β/8-10-12].

κ. το άρθρο 57 του Ν. 4249/14 [ΦΕΚ 73/Α/24-3-14] <Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος >.

κα. το άρθρο 9 του Ν. 4235/14 [ΦΕΚ 32/Α].

κβ. Την υπ.αριθµ. 293/2015 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. κγ. Την µε αριθµό πρωτ. 28553/26-08-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί της χρονικής ισχύος άδειας χρήσης µουσικών οργάνων.

κδ.    Το   Ν.3274/2004   ‘’Οργάνωση  και   λειτουργία   των   οργανισµών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού

κε. Το Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010)

κστ. κάθε άλλη σχετική µε το αντικείµενο διάταξη.

Άρθρο 2ο Αρµοδιότητα ∆ήµου

α. Ο ∆ήµος σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ II, περ. 18, του Ν.3463/2006 [Κ.∆.Κ.], έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα της χορήγησης και ανάκλησης αδείας λειτουργίας των µουσικών οργάνων, καθώς και του ελέγχου της τήρησης των σχετικών διατάξεων.

β. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις του ιδίου νόµου οι Ο.Τ.Α. δεν έχουν απλά την αρµοδιότητα της χορήγησης των εν λόγω αδειών, αλλά και τον έλεγχο µέσω της

∆ηµοτικής Αστυνοµίας της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των αδειών που χορήγησαν.

γ. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 79 ν. 3463/2006 [Κ.∆.Κ.] « 1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: α) Θέτουν κανόνες: α1…, α2…., α3…, α4…., β)………., γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση ..».

δ. Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι µεταξύ των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων των συµβουλίων δηµοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστηµα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρµοδιότητας της δηµοτικής κοινότητας είναι και η χορήγηση άδειας µουσικής. Για την ανάκληση της άδειας µουσικής, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, η αρµοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε

Άρθρο 3ο

Η εκ του νόµου προβλεπόµενη υποχρέωση για λήψη αδείας µουσικής στην περίπτωση χρήσης-λειτουργίας αυτής

α. Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης [Φ.Ε.Κ.15/τ.Β΄/1996], όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Α.∆. 3Α/1998 [Φ.Ε.Κ.761/τ.Β΄/1998] και αντικαταστάθηκε µε την υπ’ αριθµόν 1010/12/4-γ/2001 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας [Φ.Ε.Κ.180/τ.Β΄/2001],

«Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Α1β/8577/1983 (σχετική προς τούτο η Υ1Γ/Γ.Π/οικ.96967/8-10-12 νέα Υγειονοµική ∆/ξη) Υγειονοµικής ∆ιάταξης, καθώς και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτρονικών, χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής» και εν προκειµένω της ∆ηµοτικής Αρχής στην οποία περιήλθαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του ν.3852/2010 και οι σχετικές αρµοδιότητες.

β. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 ιδίας Αστυνοµικής ∆ιάταξης «Άδεια λειτουργίας

µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων».

Άρθρο 4 ο

Αρµόδιο Όργανο Έκδοσης

 1. Ο ∆ήµος εκδίδει και χορηγεί την άδεια χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου που συνοδεύεται µε τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθµόν

∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1./31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/9-12-2013 τ. Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου» καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν.3463/2006 [Κ.∆.Κ.].

 • Αρµόδια όργανα για την έκδοση και χορήγηση της εν λόγω αδείας µουσικής στο

∆ήµο (κατόπιν γνωµοδότησης της υγειονοµικής υπηρεσίας) είναι  τα Συµβούλια της

∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας (σχετ. το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» [Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄07-06-2010]), όταν σε ένα οποιοδήποτε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση αρµοδιότητος του

∆ήµου λειτουργεί ή εκτελείται ή χρησιµοποιείται ή παρουσιάζεται ή γίνεται εκµετάλλευση των µουσικών έργων, της µουσικής [ ελληνικής ή ξένης] δηµόσια προς το κοινό, µε οποιοδήποτε τρόπο, µορφή ή µέσο, για την δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας για τους εργαζοµένους, τους παρευρισκόµενους στον χώρο ή για την ψυχαγωγία των θαµώνων ή και για την διασκέδαση των πελατών αυτού, ανάλογα µε το είδος και την µορφή του καταστήµατος/ επιχειρήσεως.

Η σχετική απόφαση περί της χορήγησης της αιτούµενης αδείας χρήσης και λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων λαµβάνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες αφότου ο φάκελος επιστρέψει από την υγειονοµική υπηρεσία στο ∆ήµο

 • Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δηµόσια χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση ή αναπαραγωγή του ήχου, µετάδοση ή αναµετάδοση του ήχου ή της εικόνας και ήχου και εν γένει λειτουργία µουσικής εντός ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µιας επιχείρησης, αρµοδιότητας του ∆ήµου, ο επιχειρηµατίας και κατά νόµο υπεύθυνος της λειτουργίας αυτού/ης, είναι υποχρεωµένος να έχει δηµοτική- διοικητική άδεια χρήσης και λειτουργίας µουσικής – µουσικών και µάλιστα

, πριν την έναρξη της χρήσης, εκτέλεσης και της λειτουργίας της µουσικής εντός αυτών, διαφορετικά η άνευ αδείας χρήσης της µουσικής σ΄αυτό/ή , είναι µη σύννοµη στους χώρους ευθύνης, δραστηριότητας και λειτουργίας του καταστήµατος ή της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 5ο

Περί της έννοιας της λειτουργίας µουσικής

α. Λειτουργία, χρήση και εκτέλεση µουσικής σε ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση που αδειοδοτείται από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος , δύναται να γίνει νόµιµα µόνον κατόπιν της λήψεως της εκδοθείσας και χορηγηθείσας υπό του ∆ήµου Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και  Μουσικών Οργάνων, κατόπιν σχετικής απόφασης που λαµβάνεται από το Συµβούλιο της αντίστοιχης ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οποία βρίσκεται το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή η επιχείρηση .

β. ∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία επιρροή ασκεί ο τρόπος, η µορφή και τα µέσα της δηµόσιας χρήσης, εκτέλεσης, παρουσίασης των µουσικών έργων και της µουσικής γενικότερα προς το κοινό των εν λόγω καταστηµάτων και εν γένει των επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το ∆ήµο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος. Ανεξαρτήτως εάν τα

µουσικά έργα είναι ηµεδαπά ή αλλοδαπά, σε κάθε περίπτωση απαιτείται, πριν την έναρξη  της  χρήσης  εκτέλεσης  της  µουσικής,  γραπτή  άδεια  δηµόσιας  εκτέλεσης

µουσικών συνθέσεων από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών  ∆ικαιωµάτων   των  δηµιουργών   και  εν  συνεχεία  άδεια  χρήσης  και

λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων από το ∆ήµο προκειµένου για την χρήση και τη λειτουργία της µουσικής στους χώρους δραστηριότητας αυτών.

γ. Κατ΄ εξαίρεση και σύµφωνα µε την ισχύουσα υπ’ αριθµόν 60153/1996 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδόθηκε σε συνάρτηση µε την ισχύουσα υπ’ αριθµόν 7617/14-03-1996 Εγκύκλιο, η οποία είχε εκδοθεί κατόπιν της δηµοσίευσης της 3/08-01-1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β΄/1996], ειδικά για την χρήση απλής συσκευής του ραδιοφώνου και της απλής συσκευής τηλεόρασης, δηλαδή χωρίς ενισχυτές και πρόσθετα ηχεία, δεν απαιτείται έκδοση υπό του ∆ήµου σχετικής αδείας σε οποιοδήποτε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εν γένει επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το ∆ήµο.

Άρθρο 6ο

Περί της έννοιας της δηµόσιας εκτέλεσης της µουσικής [άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2121/1993]

∆ηµόσια θεωρείται, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας», κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσία των

µουσικών έργων (στίχων, συνθέσεων – τραγουδιστών – µουσικοσυνθετών), είτε ηµεδαπών, είτε αλλοδαπών, που κάνει τα µουσικά έργα προσιτά σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άµεσο περιβάλλον, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους.

Άρθρο 7ο

Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας

α. Τα µουσικά έργα – µουσική (ηµεδαπή και αλλοδαπή) αποτελούν προστατευόµενα έργα, τόσο από την ελληνική νοµοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3}1 και 2, 14, 55, 56, 63}2 και 66 του ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας», όσο και από τις διεθνείς συµβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα µας.

β. Για τη δηµόσια χρήση, εκτέλεση και παρουσίαση των µουσικών έργων (ηµεδαπών και αλλοδαπών) και της µουσικής προς το κοινό χρειάζεται υποχρεωτικά εκ των διατάξεων του προαναφερόµενου νόµου, πριν την έναρξη της χρήσης – λειτουργίας της µουσικής-µουσικών οργάνων εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας επιχείρησης  που αδειοδοτείται από το ∆ήµο, απαιτείται η γραπτή άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των άρθρων 1, 3}1 και 2 καθώς και των άρθρων 14 και 63}2 του ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας».

γ. Η ως άνω άδεια χορηγείται από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των ∆ηµιουργών [άρθρων 55 και 56 του ιδίου νόµου].

δ. Με την γραπτή αυτή άδεια θα επιτρέπεται, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2121/1993, στον επιχειρηµατία – χρήστη της µουσικής, η δυνατότητα να

µπορεί νόµιµα να χρησιµοποιεί και να εκτελεί µουσικά έργα [ηµεδαπά και αλλοδαπά], δηµόσια στον χώρο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και λειτουργίας αυτού.

ε. Όλοι οι χώροι λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και όλες εν γένει οι επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται από το ∆ήµο, ανεξάρτητα τόσο από τη νοµική µορφή της λειτουργίας τους [φυσικά ή νοµικά πρόσωπα], όσο και από το είδος της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους, θεωρούνται, εκ των διατάξεων της

κείµενης νοµοθεσίας, ως δηµόσιοι χώροι, σύµφωνα µε το άρθρο 3}2 του ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 8ο

Τρόποι και Μέσα Εκτέλεσης Μουσικής

α. Η χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση και εκµετάλλευση της µουσικής και των µουσικών έργων στα καταστήµατα των άρθρων 3 και 14 παρ.Β2 της 96967/2012Υγειονοµικής

∆ιάταξης γίνεται διά των κάτωθι τρόπων και µέσων, ήτοι:

α1. µε µηχανικά µέσα, όπως ενδεικτικά µε υλικούς φορείς ήχου [CD] ή εικόνας και ήχου [DVD] µε µαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότηµα, πικ-απ, σιντιέρα µε ηχεία ή και χωρίς αυτά, µε δισκοθέτη [DJ] ή µη κ.λ.π.,

α2. µε ηλεκτρονικά και ψηφιακά µέσα και οπτικοακουστικά µέσα ή διά µέσω INTERNET – διαδικτύου ή µε οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή µέσω και των πολυµέσων της σύγχρονης τεχνολογίας.

α3. µε ραδιοτηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρµατα ή ασύρµατα, δορυφορικά ή µέσω NOVA, SUPER SPORT και λοιπά τεχνολογικά ή νέα µέσα.

α4. µε χρήση ορισµένων εγχόρδων µουσικών οργάνων (πιάνο, κιθάρα, βιολί κ.λ.π.) χωρίς ενισχυτή και µεγάφωνα, περίπτωση που περιλαµβάνει τα καταστήµατα των άρθρων 3 και 14 παρ.Β2 της 96967/2012Υγειονοµικής

∆ιάταξης .

α5. µε χρήση µουσικών οργάνων µε ενισχυτή και µεγάφωνα και παρουσία ή µη τραγουδιστή/στων, περίπτωση που περιλαµβάνει τα καταστήµατα του άρθρου 41 της ως άνω υγειονοµικής διάταξης [κέντρα διασκεδάσεως κάτω των 200 ατόµων].

β. Ειδικά για την χρήση της απλής συσκευής του ραδιοφώνου και την απλή συσκευή τηλεοράσεως χωρίς ενισχυτή και πρόσθετα ηχεία σε οποιοδήποτε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση, σύµφωνα µε τον σχετικό Οδηγό του Υπουργείου, δεν απαιτείται έκδοση δηµοτικής- διοικητικής άδειας από τον ∆ήµο.

Άρθρο 9ο

Στοιχεία και περιεχόµενο της αδείας µουσικής

α. Άδεια µουσικής που εκδόθηκε και χορηγήθηκε από το ∆ήµο επί παραδείγµατι µε

µηχανικά µέσα και κατά τη διάρκεια ισχύος και λειτουργίας αυτής, τροποποιήθηκε και παραβιάσθηκε στην πράξη και την εφαρµογή της από τον επιχειρηµατία επ’ ονόµατι του οποίου εκδόθηκε και χορηγήθηκε, τότε υπάρχει παράβαση των όρων έκδοσης και λειτουργίας της εν λόγω αδείας µουσικής και επέρχονται οι συνέπειες  του Π∆  180/79

β. Κατά την ίδια έννοια, η άδεια περί χρήσης και λειτουργίας µουσικής –µουσικών οργάνων µε µηχανικά µέσα ή περί λειτουργίας µουσικών οργάνων, θα πρέπει να αναφέρει τη χρονική διάρκεια ισχύος της ,το ωράριο λειτουργίας µουσικής, το είδος και τον αριθµό των µουσικών οργάνων, την ένταση της µουσικής καθώς και κάθε περιοριστικό όρο που τίθεται από την υγειονοµική υπηρεσία.

Άρθρο 10ο Χρήστες µουσικής

α. Όσοι επιχειρηµατίες που στα καταστήµατά τους [υγειονοµικού ενδιαφέροντος] ή στις επιχειρήσεις τους που αδειοδοτούνται από το ∆ήµο, χρησιµοποιούν – εκτελούν – λειτουργούν εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών µουσικά έργα

– µουσική, ονοµάζονται χάριν συντοµίας  της  παρούσας ως «επιχειρηµατίες  χρήστες

µουσικής», ανεξάρτητα από τους τρόπους, τις µορφές και τα µέσα χρήσης – εκτέλεσης – παρουσίασης της µουσικής εντός των καταστηµάτων ή επιχειρήσεών τους.

β. Οι εν λόγω επιχειρηµατίες, είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν σύννοµα και να εφοδιάζονται, πριν την έναρξη λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµά τους, πρώτα

µε την άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών συνθέσεων από τον Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των ∆ηµιουργών των άρθρων 3, 14 και 63}2 του Ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας» και κατόπιν και από το ∆ήµο µε την άδεια χρήσης και λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/2006 [Κ.∆.Κ.] διά αποφάσεως που λαµβάνεται από το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οποία ανήκει το κατάστηµα .

γ. Η εκ του νόµου υποχρέωση των επιχειρηµατιών στο να εφοδιάζονται µε άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών συνθέσεων από τον Οργανισµό Συλλογικής

∆ιαχείρισης των Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων των ∆ηµιουργών, απορρέει από την παρ. 2δ του άρθρου 5 της υπ’ αριθµ. ∆ΙΑΑΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 Κ.Υ.Α. [Φ.Ε.Κ.3106/τ.Β΄/9-12-2013, καθώς και από το άρθρο 63}2 του Ν.2121/1993 «περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 46 του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010) που ρητά αναφέρεται η προσκόµιση της πρώτης στο ∆ήµο, ώστε να χορηγηθεί στον ενδιαφερόµενο η υπό του ∆ήµου εκδοθείσα διοικητική άδεια λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων.

δ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας υποβάλλει αίτηση του στον οικείο Ο.Τ.Α. για χορήγηση δηµοτικής-  διοικητικής  άδειας  µουσικής  και  δηλώνει ότι δεν χρησιµοποιεί ούτε πρόκειται να χρησιµοποιήσει µουσικά έργα εκπροσωπούµενα από Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης των δηµιουργών τότε υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί µη χρήσης µουσικής που η διαχείριση του περιουσιακού δικαιώµατος ανήκει σε Οργανισµό Συλλογικής

∆ιαχείρισης και Προστασίας.

Άρθρο 11ο Υπόχρεοι

α. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει στο όνοµα του, στην ευθύνη και στην εκµετάλλευσή του, τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή µίας επιχείρησης που αδειοδοτείται από το ∆ήµο και εντός της οποίας χρησιµοποιεί, εκτελεί, παρουσιάζει ή εκµεταλλεύεται δηµόσια προς το κοινό τα

µουσικά  έργα  και  τη  µουσική  [ηµεδαπή  και  αλλοδαπή],  µε  οποιοδήποτε τρόπο,

µορφή ή µέσο προκειµένου για τη δηµιουργία ευχάριστης ατµόσφαιρας για τους εργαζόµενους, τους παρευρισκοµένους στον χώρο ή για την ψυχαγωγία των θαµώνων ή και για των πελατών, ανάλογα µε το είδος και τη µορφή του καταστήµατος ή της επιχείρησης, υποχρεούται να υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου σχετική αίτηση µετά των εκ του νόµου προβλεπόµενων δικαιολογητικών προκειµένου να του χορηγηθεί από το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οποία ανήκει το κατάστηµα άδεια λειτουργία µουσικής – µουσικών οργάνων προκειµένου να χρησιµοποιεί νοµίµως µουσική – µουσικά όργανα εντός του καταστήµατος ή της επιχείρησής του.

β. Η εν λόγω άδεια χρήσης και λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων που εκδίδεται και χορηγείται από το ∆ήµο, διά αποφάσεως που λαµβάνεται από το

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας στην οποία ανήκει το κατάστηµα , σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν. 3852/10, αποτελεί διοικητική πράξη.

γ. Όλες πλέον οι άδειες µουσικής – µουσικών οργάνων θα εκδίδονται από το ∆ήµο και θα χορηγούνται στους επιχειρηµατίες – χρήστες της µουσικής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης της παρούσης τοπικής κανονιστικής απόφασης.

δ. Συνεπώς είναι υποχρεωµένοι να την εφοδιασθούν όλοι όσοι επιχειρηµατίες κατά τα ανωτέρω:

δ1. Επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν και να λειτουργούν για πρώτη φορά µουσική εντός του καταστήµατός ή της επιχείρησής τους.

δ2. Των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας αδείας µουσικής και είναι εκ νέου υποχρεωµένοι να ανανεώσουν αυτήν για το µετέπειτα της λήξης της χρονικό διάστηµα.

δ3. Που ήδη χρησιµοποιούν και λειτουργούν µουσική εντός των καταστηµάτων και επιχειρήσεών τους, χωρίς να έχουν εφοδιασθεί, όπως όφειλαν, µε την σχετική υπό του ∆ήµου άδεια.

δ4. Όλοι εκείνοι που ανεξάρτητα από το εάν υπέβαλαν ή όχι αίτηση στο ∆ήµο ή δεν εφοδιάσθηκαν αυτήν από παράλειψη ή αδιαφορία, από άγνοια ή εν γνώσει τους, από πρόθεση ή για διαφόρους άλλους λόγους και αιτίες.

δ5.- Όλοι εκείνοι που χρησιµοποιούν – εκτελούν και παρουσιάζουν δηµόσια τα

µουσικά έργα-την µουσική [ ελληνικά ή ξένα], µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο [ πχ.

µε ζωντανό, τεχνικό, µηχανικό, τεχνολογικό ή µε οποιοδήποτε οπτικοακουστικό ή νέο µέσο] στους χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 12ο

Λοιποί υπόχρεοι λήψης αδείας

α. Πλην των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και εν γένει επιχειρήσεων που αδειοδοτούνται από το ∆ήµο, άδεια για τη λειτουργία µουσικής – µουσικών οργάνων, είναι υποχρεωµένοι να λάβουν πριν της έναρξη της χρήσης και της λειτουργίας µουσικής ή πριν τη διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης, όπως επί παραδείγµατι συναυλίας κ.λ.π., που συνοδεύεται µε την χρήση – εκτέλεση µουσικής και ο ίδιος ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού, όταν αυτοί είναι διοργανωτής/ διοργανωτές των ως άνω ενδεικτικά αναφερόµενων εκδηλώσεων, θα πρέπει η λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης των σχετικών εκδηλώσεων και ψήφισης της σχετικής δαπάνης από τα θεσµοθετηµένα όργανα αυτού/ αυτών, να συνοδεύεται και

µε αντίγραφο της άδειας δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών έργων που θα πρέπει να έχει εφοδιασθεί πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 3}1 και 2, 14 και 63}2 του Ν.2121/1993 «Περί προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας».

β. Η ως άνω σχετική απόφαση του θεσµοθετηµένου οργάνου του ∆ήµου ή των Νοµικών Προσώπων αυτού, που αποφάσισαν τη διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων και ενέκριναν τη σχετική δαπάνη για την υλοποίηση αυτών, µαζί µε την άδεια δηµόσιας εκτέλεσης του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης των πνευµατικών δικαιωµάτων που ήδη εφοδιάσθηκε ο ως άνω διοργανωτής [∆ήµος ή Νοµικό Πρόσωπο αυτού], αποστέλλεται στο Συµβούλιο της εκάστοτε ∆ηµοτικής Κοινότητας προκειµένου  να  εκδοθεί  υπ’  αυτού,  ως  αρµοδίου,  η  σχετική  άδεια  λειτουργίας

µουσικής ή µουσικών οργάνων στις εκδηλώσεις που αποφασίσθηκαν να διοργανωθούν από το ∆ήµο ή τα Νοµικά Πρόσωπα αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 83

του Ν.3852/2010 σε συνδυασµό µε το άρθρο 75 ΙΙ περ. 16 του Ν.3463/2006 [Κ.∆.Κ.].

Άρθρο 13ο

Περί των αδειών των κέντρων διασκέδασης

Η σχετική υποχρέωση των επιχειρηµατιών χρηστών µουσικής για άδεια στα κέντρα διασκέδασης απορρέει από το άρθρο 14 της Υγ1/Γ.Π./οικ.96967 /2012 (ΦΕΚ 2718Β΄/8-12-2012) Υγειονοµικής ∆ιάταξης «Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλες διατάξεις» διότι το κέντρο διασκέδασης διατηρεί κυρίως καλλιτεχνικό – µουσικό πρόγραµµα, µετά φαγητού ή ποτού, και στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του, στην οποία συµπεριλαµβάνεται – εµπεριέχεται υποχρεωτικά εκ του νόµου και η άδεια µουσικών οργάνων. Κατά συνέπεια  για  τα  κέντρα  διασκέδασης  θα  εκδίδεται  από  το  ∆ήµο  µόνον  µία  και

µοναδική άδεια, δηλαδή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης, µε τη συνδροµή βεβαίως και των λοιπών υποχρεώσεων που η κείµενη νοµοθεσία ρητά ορίζει περί αυτών, χωρίς να απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια µουσικής και

µουσικών οργάνων.

Άρθρο 14ο

Περί των αδειών µουσικής – µουσικών οργάνων στα «κτήµατα»- υπαίθριους χώρους.

Α. Κτήµατα

Σύµφωνα µε την Υ1γ/Γ.Π/96967/8-10-12 ορίζεται ότι : <Στεγασµένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων> είναι οι χώροι στους οποίους κατά την διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιµα ή ποτά, τα οποία παρασκευάζονται και προετοιµάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας [ παρασκευαστές συσκευαστές- εργαστήρια τροφίµων κλπ] και µεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισµα και τελική διάθεση.

Οι ως άνω χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ως στεγασµένοι και υπαίθριοι χώροι. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι όµοια µε αυτά που υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή για τις επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών.

α. Για τους ως άνω χώρους, η άδεια περί λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 [Κ.∆.Κ.], των διατάξεων των άρθρων 73 και 83 του Ν.3852/2010 και των διατάξεων του άρθρου 5 της υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 Κ.Υ.Α.,

«Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηµατογράφου» [Φ.Ε.Κ. 3106/τ.Β΄/2013], ως στεγασµένοι και υπαίθριοι χώροι.

β. Ως χώροι εκδηλώσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι επίσης υποχρεωµένοι εκ του νόµου πλέον και οι επιχειρηµατίες αυτοί, να εφοδιάζονται  µε την σχετική υπό του

∆ήµου εκδιδόµενη και χορηγούµενη διοικητική άδεια για τη λειτουργία µουσικής ή

µουσικών οργάνων, όπως ακριβώς προβλέπεται και για κέντρα διασκέδασης καθώς και για τα λοιπά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις που κάνουν χρήση µουσικής µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο.

γ. Για τους προαναφερόµενους χώρους εκδηλώσεων [τα επονοµαζόµενα κτήµατα, κελάρια, χώρους δεξιώσεων κ.λ.π.] εφαρµοστέα επίσης είναι η υπ’ αριθµ. 3010/1985 Υγειονοµική ∆ιάταξη [Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β΄/02-10-1985] όπως αυτή ισχύει

«Περί µέτρων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των Κέντρων ∆ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων».

δ.- Τα υπαίθρια Κέντρα ∆ιασκέδασης θα υποβάλλουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της Πολεοδοµίας ότι η απόσταση τους από την πλησιέστερη νόµιµη κατοικία [ κύρια ή δευτερεύουσα], ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκοµείο, γηροκοµείο, σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας είναι τουλάχιστον 300 µέτρα.

Β. Υπαίθριοι χώροι καταστήµατος.

Επιτρέπεται η χρήση µουσικής στον υπαίθριο χώρο καταστήµατος/επιχείρησης, εφόσον ο χώρος αυτός συµπεριλαµβάνεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν βρίσκεται :

 • σε περιοχή µε χρήση γενικής ή αµιγούς κατοικίας
 • παραδοσιακούς οικισµούς
 • η απόσταση από κατοικίες, ξενοδοχεία, εκκλησίες, ναούς, σχολεία, αρχαιολογικούς χώρους- µνηµεία, νοσοκοµεία, κλινικές ιατρεία, φροντιστήρια, να είναι µεγαλύτερη των 50 µέτρων.

Σε περίπτωση που επιθυµούν χρήση µουσικής σε υπαίθριο χώρο, εφόσον συντρέχουν οι  ανωτέρω  προϋποθέσεις,  υποβάλλουν  επιπρόσθετα  Τεχνική  Έκθεση  αρµόδιου

µηχανικού σε τρία [3] αντίτυπα, στην οποία θα τεκµηριώνεται ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες καθώς και τα τυχόν µέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί, µε µέγιστη Α ηχοστάθµη 80 db, δεν δηµιουργούν προβλήµατα  στα σηµεία προστασίας σύµφωνα µε την Α5/3010/85 Υγ. ∆ιάταξη και θα συνοδεύεται

µε τοπογραφικό διάγραµµα µε τη θέση και την φορά των ηχείων καθώς και την απόσταση από τους άνω χώρους σε ακτίνα 50 µέτρων.

Άρθρο 15ο

Προϋποθέσεις και ∆ιαδικασία Χορήγησης Αδείας χρήσης και λειτουργίας Μουσικής –Μουσικών Οργάνων

α. Για να χορηγηθεί άδεια χρήσης και λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων σε ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση, θα πρέπει αυτό να λειτουργεί νοµίµως δυνάµει εκδοθείσας σχετικής αδείας ίδρυσης και λειτουργίας επ’ ονόµατι αυτών των οποίων λειτουργούν.

 • Κατάστηµα ή επιχείρηση που για οποιοδήποτε λόγο στερείται την υπό του ∆ήµου χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση  δεν νοµιµοποιείται και δε δικαιούται ο επιχειρηµατίας – υπεύθυνος που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της εκµετάλλευσής του, να αιτηθεί και να λάβει από το ∆ήµο άδεια περί λειτουργίας µουσικής εντός αυτού, όταν τούτο δε λειτουργεί καν νόµιµα.
 • Η Άδεια Χρήσης Λειτουργίας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων, που ο ∆ήµος εκδίδει, χορηγείται υποχρεωτικά µόνον στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώπου που εκδόθηκε και χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτού ως κατάστηµα ή επιχείρηση, και σε καµία περίπτωση επ’ ονόµατι άλλου φυσικού προσώπου ή σε άλλη επωνυµία.

β. Η Άδεια Χρήσης Λειτουργίας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων δύναται να χορηγηθεί µετά την χορήγηση της αδείας λειτουργίας του είτε οποτεδήποτε κατόπιν της χορήγησης της αδείας ίδρυσης του καταστήµατος.

Άρθρο 16ο

Χρονική ∆ιάρκεια Αδείας

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.1 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’, την υπ.αριθµ. εγκ.12/19421/24.06.2016 του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. και του υπ.αριθµ. πρωτ. 28553/26.08.2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. η άδεια χρήσης

µουσικής – µουσικών οργάνων χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστηµα, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος δηλώσει ότι επιθυµεί τη χορήγηση της για διάστηµα ορισµένο.

Η χρονική ισχύς της άδειας χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων είναι ανεξάρτητη από την άδεια που αφορά στα πνευµατικά δικαιώµατα που χορηγείται από Ο.Σ.∆.

∆εν νοείται ότι τα καταστήµατα που δικαιούνται την απόκτηση άδειας χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών οργάνων να λειτουργούν χωρίς την απαιτούµενη από τον νόµο άδεια. Σε περίπτωση βεβαίωσης παράβασης από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα επέρχονται οι συνέπειες του Π∆ 180/79 .

Άρθρο 17ο

∆ικαιολογητικά για την Χορήγηση Αδείας Χρήσης -Λειτουργίας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικής -µουσικών οργάνων σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, είναι το κατάστηµα αυτό να λειτουργεί νόµιµα.

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 Κ.Υ.Α [Φ.Ε.Κ. 3106/τ.Β΄/09-12-2013], για την άδεια χρήσης µουσικών οργάνων απαιτείται:

 1. Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην ως άνω ΚΥΑ πρότυπο αίτησης του παραρτήµατος.

Το αίτηµα για τη χορήγηση άδειας µουσικής υποβάλλεται:

 • είτε µαζί µε την υποβολή των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και ίδρυσης
 • είτε οποτεδήποτε µετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και ίδρυσης του καταστήµατος. (άρθρο 80 παρ.4 ∆ΚΚ)
 • Το προβλεπόµενο παράβολο υπό της υπ’ αριθµ. 61167/17-12-2007 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών [Φ.Ε.Κ. 2438/τ. Β΄/2007]:
Άδεια λειτουργίας µουσικής Αξία Παραβόλου
∆ιάρκειας µέχρι και ένα (1) έτος 75 €
∆ιάρκειας από ένα (1) έως και τρία (3) έτη 150 €
∆ιάρκειας από τρία (3) έτη και άνω 300 €
 • Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας καταστήµατος ή της προέγκρισης
 • Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων (εφόσον η διαχείριση των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισµό Συλλογικής

∆ιαχείρισης και Προστασίας) ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί µη χρήσης

µουσικής που η διαχείριση του περιουσιακού δικαιώµατος ανήκει σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας.

 • Για χρήση µουσικής σε υπαίθριο χώρο, τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται µε τοπογραφικό διάγραµµα µε τη θέση και τη φορά των ηχείων (άρθρο 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) (άρθρο 14 παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β) Η τεχνική έκθεση θα τεκµηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν µέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, µε µεγίστη Α-ηχοστάθµη 80 db δεν δηµιουργούν προβλήµατα στα σηµεία προστασίας σύµφωνα µε την Α5/3010/1985 υγειονοµική διάταξη.
 • ∆ηµοτική   Ενηµερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 [Κ.∆.Κ] ή απόφαση περί διακανονισµού οφειλών, εκδοθείσα από την Οικονοµική Υπηρεσία του

∆ήµου.

 • Κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της υπ’ αριθµόν 3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης αλλά και προς αποφυγή παρερµηνειών σχετικά µε το είδος της χορηγηθείσας αδείας, κρίνεται σκόπιµο ο υπόχρεος χρήστης µουσικής να αναφέρει στην αίτησή του και τα κάτωθι:

α) τον τρόπο χρήσης και τα µέσα εκτέλεσης, το είδος, τους τρόπους, τις µορφές και τα µέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της µουσικής στο κατάστηµά του, ήτοι µε µηχανικά µέσα ή µε ζωντανή µουσική εκτέλεση, µε µουσικά όργανα µε ή χωρίς τραγουδιστή, δορυφορικά, ραδιοτηλεοπτικά, INTERNET, DJ, CD, DVD., το είδος και τον αριθµό των µουσικών οργάνων, τη θέση τοποθέτησης αυτών κ.λ.π.

β) στην περίπτωση που επιθυµεί περιορισµένης ισχύος άδεια, την χρονική διάρκεια αυτής που αιτείται από το ∆ήµο.

 • Για την έκδοση αδείας χρήσης και λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Εξυπακούεται ότι γενικά η χορήγηση γνωµοδότησης για χρήση ή µη µουσικών οργάνων εντός ή και εκτός της επιχείρησης, πέραν των προαναφεροµένων δικαιολογητικών, γίνεται µετά από αυτοψία και αφού ληφθούν υπόψη η θέση της επιχείρησης σε σχέση προς κατοικίες, τυχόν ανοίγµατα στην αίθουσα της επιχείρησης, παράπονα πολιτών κ.λ.π. καθώς και διαπιστώσεις των αρµόδιων αρχών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία (Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013)

Άρθρο 18ο

Ανάρτηση Αδείας σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος –επιχείρησης

Η υπό του ∆ήµου εκδοθείσα και χορηγηθείσα Άδεια Λειτουργίας Μουσικής – Μουσικών Οργάνων, αναρτώνται µε ευθύνη του επιχειρηµατία υπευθύνου του καταστήµατος επιχείρησης, σε εµφανές σηµείο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο των συναρµόδιων ελεγκτικών οργάνων [∆ηµοτική Αστυνοµία, ΕΛ.ΑΣ., Υγειονοµική Υπηρεσία].

Άρθρο 19ο

Κάθε χορηγηθείσα άδεια µουσικής – µουσικών οργάνων τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης και χρήσης αυτής.

Η  έγκριση,  έκδοση  και  χορήγηση  της  Αδείας χρήσης και  λειτουργίας µουσικής-

µουσικών οργάνων σε ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή σε µία επιχείρηση τελεί πάντοτε υπό τους όρους και προϋποθέσεις της τήρησης και της µη

παραβίασης όλων ανεξαιρέτως των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης, ισχύος και λειτουργίας αυτής, άλλως επέρχονται οι κυρώσεις που ορίζει το Π∆ 180/79.

Άρθρο 20ο

Αντικατάσταση της άδειας χρήσης και λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων

Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε σε άλλο πρόσωπο, είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης και λειτουργίας

µουσικής -µουσικών οργάνων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας [ παρ. 4 άρθρου 5 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-13, ΦΕΚ 3106/Β/9-12- 13].

Η ισχύς της άδειας λειτουργίας που αντικαθίσταται δεν µπορεί να ξεπερνά το χρόνο που υπολείπεται µέχρι την λήξη της αρχικά εκδοθείσας άδειας.[ Εγκύκλιος ΥΠΕΣ∆∆Α Αριθµ. 51/ ΑΠ οικ.66174/06].

Για την αντικατάσταση της άδειας χρήσης µουσικής υποβάλλονται αίτηση και τα δικαιολογητικά    β    και    δ    της    παραγράφου   2   του    άρθρου   5   της    ΚΥΑ

∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-13, ΦΕΚ 3106/Β/9-12-13], δηλ. το παράβολο και η άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσµίας δέκα [10] ηµερών. Αν η προαναφερόµενη προθεσµία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µε αίτηση του να ζητήσει  την  χορήγηση  βεβαίωσης  από  τον  ∆ήµο  [  παρ.  4  άρθρου  5  της   ΚΥΑ

∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-13, ΦΕΚ 3106/Β/9-12-13].

Άρθρο 21ο

Ανανέωση της άδειας χρήσης και λειτουργίας µουσικής-  µουσικών οργάνων

α. Ανανέωση της άδειας χρήσης και λειτουργίας µουσικής- µουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για περιορισµένη χρονική διάρκεια, ζητείται από  τον οικείο δήµο ένα µήνα πριν από την λήξη της. (παρ.1 άρθρο 5 ΚΥΑ

∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)

β.  Μέχρι  την  έκδοση  ή  µη  της  πράξης  ανανέωσης  της  χρήσης  της  µουσικής –

µουσικών  οργάνων  τεκµαίρεται,  σύµφωνα  και  µε  την  παρ.1  άρθρο  5  ΚΥΑ

∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) ότι, η χρήση – εκτέλεση – λειτουργία µουσικής είναι νόµιµη, υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα έχουν υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία Αδειών του ∆ήµου, µαζί µε την αίτηση ανανέωσης και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα. γ.  Ο  ενδιαφερόµενος  που  εµπρόθεσµα  υποβάλλει  αίτηση  ανανέωσης  της άδειας

µουσικής µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, απολαµβάνει των διευκολύνσεων που προβλέπει η ως άνω Κ.Υ.Α., σε κάθε πραγµατοποιούµενο στο κατάστηµά του έλεγχο από τα Αστυνοµικά και λοιπά αρµόδια όργανα του ∆ήµου, επιδεικνύοντας στην περίπτωση αυτή αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης που υπέβαλε στο ∆ήµο εµπρόθεσµα, προκειµένου να µη βεβαιώνονται εις βάρος του παραβάσεις έλλειψης της άδειας µουσικής µέχρι να του χορηγηθεί η νέα άδεια µουσικής.

δ. Ο ∆ήµος στην περίπτωση αυτή χορηγεί στον ενδιαφερόµενο κυρωµένο αντίγραφο της αίτησης της ανανέωσης µε το σχετικό πρωτόκολλο κατάθεσης αυτής, για να κάνει χρήση, µέχρι να εκδοθεί η σχετική άδεια µουσικής, µόνο στην περίπτωση που έχει εµπρόθεσµα επισυνάψει σε αυτήν και όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται

για την ανανέωση της άδειας µουσικής, διαφορετικά δεν µπορεί να απολαύει των διευκολύνσεων που και η παραπάνω Κ.Υ.Α. προβλέπει.

ε. ∆εν απαιτείται για την ανανέωση της αδείας γνωµοδότησης της Υγειονοµικής Υπηρεσίας [παρ. 3 άρθρου 5 της 31600/2013 Κ.Υ.Α.].

στ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

 1. Η Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην υπ’ αριθµ. 31600/2013 Κ.Υ.Α. πρότυπο αίτησης του παραρτήµατος αυτής.
 2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας.
 3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της προγενέστερης αδείας µουσικής – µουσικών οργάνων.
 4. Αντίγραφο των αδειών- βεβαιώσεων δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων του Ο.Σ.∆ πνευµατικών δικαιωµάτων για το νέο χρονικό διάστηµα ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί µη χρήσης µουσικής που η διαχείριση του περιουσιακού δικαιώµατος ανήκει σε Οργανισµό Συλλογικής ∆ιαχείρισης και Προστασίας.
 5. ∆ηµοτική ενηµερότητα
 6. Παράβολο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 22ο

Περί των ωρών λειτουργίας της µουσικής και παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της µουσικής και κοινής ησυχίας.

α. Η εκάστοτε δηµοτική άδεια χρήσης και λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων που χορηγείται τελεί επίσης, υπό τον όρο της λειτουργίας της µουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και ωραρίου χρήσης και λειτουργίας αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµόν 3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β΄/12-01-1996], όπως αυτή ισχύει.

Αναλυτικότερα ορίζεται ότι για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, του άρθρου 3 και του άρθρου 14 παρ.Β2 Υ.∆. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’) που λειτουργούν στο ∆ήµο η άδεια χρήσης και λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων, για τη χειµερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, θα χορηγείται µέχρι την 22.00΄ ώρα και  για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεµβρίου θα χορηγείται µέχρι την 23.00΄ ώρα, ενώ κατά τις µεσηµβρινές ώρες ήτοι από την 15.00΄ έως την 17.30΄ ώρα θα απαγορεύεται η χρήση και η λειτουργία µουσικής.

β. Ο σεβασµός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών και ειδικότερα των περιοίκων των καταστηµάτων υγειονοµικών ενδιαφέροντος και των σχετικών επιχειρήσεων, αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωµα των πολιτών αλλά και υποχρέωση όλων. Ο ∆ήµος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει για την εύρυθµη λειτουργία της πόλης και του ∆ήµου γενικότερα. Ταυτόχρονα ο ∆ήµος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστηµάτων – επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω Αστυνοµικής ∆ιάταξης και λαµβάνοντας υπόψη και τα πραγµατικά δεδοµένα της περιοχής, αλλά και την αρµονική συµβίωση των επιχειρηµατιών και των κατοίκων της πόλης, ορίζεται ότι παράταση ωραρίου λειτουργίας µουσικής ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων  θα χορηγείται ως εξής: για τα καταστήµατα που δεν βρίσκονται εντός του προσφυγικού οικισµού , για τη χειµερινή περίοδο µέχρι την 24.00΄ ώρα και για τη θερινή περίοδο µέχρι την 1.00΄ ώρα, ενώ για τα καταστήµατα που βρίσκονται εντός

του προσφυγικού οικισµού ή έστω και µία από τις όψεις τους βρίσκεται εντός αυτού, για τη χειµερινή και τη θερινή περίοδο µέχρι την 24.00΄ ώρα.

Το Συµβούλιο της αντίστοιχης ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου κατόπιν της υποβολής αιτήµατος από τον ενδιαφερόµενο για την παράταση ωραρίου, εξετάζει σύµφωνα και µε το υπ’ αριθµόν 7617/14-03-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ –∆.∆.Α. τα πραγµατικά δεδοµένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστηµα του αιτούντος, [π.χ. εάν αυτό λειτουργεί εντός αµιγούς οικιστικής ή µη περιοχής, πυκνοκατοικηµένης ή µη, αποµονωµένο ή µη κ.λ.π.], το είδος και τη µορφή λειτουργίας καταστήµατος [π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασµένο ή ανοιχτό, µε ή χωρίς ηχεία, µε µηχανικά µέσα και µουσικά όργανα µε ηχεία κ.λ.π.], όπως και το εάν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν µε την επιχειρηµατική του συµπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώµατα διαµαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, µηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας, κ.λ.π. καθώς και αν είναι συνεπής προς τις οικονοµικές του υποχρεώσεις ∆ήµο και αποφασίζει επί του αιτήµατος.

Η παράταση (εφόσον αιτηθεί ο ενδιαφερόµενος) χορηγείται κατά την έκδοση της άδειας χρήσης και λειτουργίας µουσικής –µουσικών οργάνων

γ. Επαναλαµβάνεται ότι τόσο κατά την χειµερινή όσο και κατά την θερινή περίοδο η µουσική θα λειτουργεί µόνον εντός του καταστήµατος µε κλειστές πόρτες και παράθυρα για την προστασία και περιφρούρηση της κοινής ησυχίας των περιοίκων.

Άρθρο 23ο

Περιπτώσεις απαγόρευσης λειτουργίας µουσικής-µουσικών οργάνων

Τα   καταστήµατα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  υποχρεούνται  στην   µη   χρήση

µουσικής- µουσικών οργάνων σε περιπτώσεις που διεξάγονται πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου είτε εκδηλώσεις αδειοδοτηµένες από τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος [ θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παρελάσεις κλπ] είτε θρησκευτικές τελετές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις και σε απόσταση εντός της ακτίνας 200 µ. από την εκδήλωση.

Άρθρο 24ο

Αφαίρεση –ανάκληση των αδειών µουσικής –µουσικών οργάνων και

α. Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας µουσικής εφαρµόζονται όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Συγκεκριµένα µία άδεια µουσικής που έχει χορηγηθεί παράνοµα, πάσχει ακυρότητας και πρέπει να ανακληθεί για λόγους νοµιµότητας, επί παραδείγµατι γιατί χορηγήθηκε χωρίς τη σχετική εκδοθείσα υπό του Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης άδεια δηµόσιας εκτέλεσης των µουσικών συνθέσεων του ν.21211993.

β. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από αρµόδιο ελεγκτικό µηχανισµό, ήτοι Σ.∆.Ο.Ε. ή Αστυνοµική ή Λιµενικές ή Τελωνειακές Αρχές ή την Υγειονοµική Υπηρεσία ή την

∆ηµοτική Αστυνοµία παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας χρήσης και λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων επέρχονται οι συνέπειες του προβλέπει το Π∆ 180/79:

Ο ∆ήµος αφαιρεί µε απόφασή του χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του καταστήµατος και σφραγίζει το κατάστηµα για χρονικό διάστηµα δέκα (10) µέχρι εξήντα (60) ηµερών, εφόσον:

 • Βεβαιώθηκαν από αστυνοµικούς ή άλλα αρµόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις, εντός έτους, των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος, των υγειονοµικών διατάξεων που καθορίζουν µέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους µουσικής των κέντρων διασκέδασης και των λοιπών  καταστηµάτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία µουσικής χωρίς άδεια, την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόµενης αδείας λειτουργίας µουσικής και το ωράριο λειτουργίας του καταστήµατος.

ή

 • Εκδόθηκαν, ύστερα από µηνύσεις ιδιωτών, τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για παράβαση των προηγουµένων διατάξεων.

Εάν µετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήµατος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των προαναφεροµένων διατάξεων εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος δύναται να αφαιρείται οριστικά µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.

γ. Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας , οι δήµοι της χώρας, όταν πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν κατά δέσµια αρµοδιότητα και δεν καταλείπεται εις αυτούς διακριτική ευχέρεια στην επιµέτρηση και επιβολή της διοικητικής κύρωσης.

δ. Οι παραβάσεις που αφορούν στην λειτουργία µουσικής [ ηχορύπανση] αποστέλλονται στο αρµόδιο τµήµα Προσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών, προκειµένου να βεβαιωθεί το πρόστιµο που αναλογεί.

ε. Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες  παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά  θα καλείται µε γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηµατίας- υπεύθυνος του καταστήµατος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του [ δικαίωµα ακρόασης του πολίτη κατ΄άρθρο 20 παρ.2 του Συν/τος] ενώπιον των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου, προτού ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικό επίδοσης.

Άρθρο 25ο

Αρµόδιο Όργανο για την Αφαίρεση και Ανάκληση Αδείας Μουσικής- Μουσικών Οργάνων.

α. Αρµόδιο όργανο για την Ανάκληση Ατοµικής ∆ιοικητικής Πράξης, δηλαδή της αδείας λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων, είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.3852/2010.

β. Στην περίπτωση ανάκλησης αδείας λειτουργίας µουσικής παρανόµως εκδοθείσας δεν απαιτείται, κατά εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 [Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις – Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/09-03- 1999], προηγούµενη γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας και ως εκ τούτου, το ίδιο το

όργανο που την εξέδωσε, οφείλει να την ανακαλέσει και να αποκαταστήσει τη σύννοµη τάξη.

Άρθρο 26ο

∆ιοικητικά Πρόστιµα

Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούµενη από το ∆ήµο άδεια µουσικής, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηµατία «χρήστη της µουσικής», διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών, σύµφωνα

µε τις κείµενες διατάξεις των νόµων.

Η µη ύπαρξη ή η κακή χρήση της άδειας χρήσεως και λειτουργίας µουσικών οργάνων συνεπάγεται :

Α. Ποινικές Κυρώσεις προβλεπόµενες από τον Ποινικό Κώδικα [ διατάραξη κοινής ησυχίας κλπ].

Β. ∆ιοικητικές Κυρώσεις προβλεπόµενες από το άρθρο 2 του Π∆ 180/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Υ1γ/Γ.Π/οικ/96967/8-10-12 [ ΦΕΚ 2718/Β] Υ/∆/ξη και από την υπ΄αριθµ. Υ2/οικ/1652/2001 εγκ. Υπ. Υγείας Πρόνοιας [ προσωρινή ή οριστική απαγόρευση λειτουργίας του καταστήµατος].

Γ. Επιβολή διοικητικών προστίµων σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 3 του Ν. 3463/06.

Ειδικότερα :

Κατ’ εφαρµογή της παρ.3 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, µε τον παρόντα κανονισµό θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιµα κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους έκδοσης, ισχύος και λειτουργίας των αδειών µουσικής που ο ∆ήµος τους χορήγησε, όσο και κατά εκείνων των επιχειρηµατιών – υπευθύνων που χωρίς καν άδεια του ∆ήµου θα εκτελούν – χρησιµοποιούν µουσική εντός των καταστηµάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, και ειδικότερα τα εξής:

 1. Για την πρώτη βεβαίωση παράβασης λειτουργίας – χρήσης µουσικής ή µουσικών οργάνων χωρίς σχετική άδεια, δηλαδή για έλλειψη της αδείας µουσικής, πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €). Για την δεύτερη βεβαίωση της ως άνω παράβασης λειτουργίας, πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €). Για την τρίτη βεβαίωση της ως άνω παράβασης, πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).
 2. Για την πρώτη βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόµενου ωραρίου, πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €). Για την δεύτερη βεβαίωση της ως άνω παράβασης λειτουργίας, πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €). Για την τρίτη βεβαίωση της ως άνω παράβασης, πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).
 3. Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας µουσικής κατά τη διάρκεια µεσηµεριανού ωραρίου κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση και λειτουργία µουσικής, πρόστιµο εκατό ευρώ (100,00 €).
 4. Για την πρώτη βεβαίωση παράβασης για λειτουργία µουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόµενου ορίου έντασης (µέγιστη ηχοστάθµη τα 80 db για τα καταστήµατα των άρθρων 37,38, 39 και 40 της Αιβ/8577/1983 Υγειονοµική

∆ιάταξη και τα 100 db για τα κέντρα διασκεδάσεως του άρθρου 41), πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €). Για την δεύτερη βεβαίωση των ως άνω

παραβάσεων λειτουργίας, πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €). Για την τρίτη βεβαίωση των ως άνω παραβάσεων, πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).

 • Για την πρώτη βεβαίωση παράβασης για µη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόµενης αδείας µουσικής [π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία µε ανοικτά παράθυρα κ.λ.π.] πρόστιµο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €). Για την δεύτερη βεβαίωση της ως άνω παράβασης λειτουργίας, πρόστιµο χιλίων ευρώ (1.000,00 €). Για την τρίτη βεβαίωση της ως άνω παράβασης, πρόστιµο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).
 • Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιµα θα επιβάλλονται κατόπιν βεβαίωσης της παράβασης από τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές και εν δυνάµει από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία και θα βεβαιώνονται από το τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ως ο  νόµος ορίζει.
 • Η τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης των προστίµων έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση τους µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.

Άρθρο 27ο

Ο    ρόλος   των   υγειονοµικών   υπηρεσιών   στη   λειτουργία   µουσικής   –

µουσικών οργάνων

α. Ο έλεγχος της λειτουργίας της µουσικής και των µουσικών οργάνων στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος θεσπίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 3010/1985 Υγειονοµική ∆ιάταξη «Μέτρα προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θορύβους

µουσικής των Κέντρων ∆ιασκέδασης και λοιπών Καταστηµάτων» [Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β΄/1985], όπως τροποποιήθηκε µε την Υ2/οικ. 15438/10-10-2001 [Φ.Ε.Κ. 1346/Β΄/2001], προκειµένου να προστατεύσει τον πολίτη από το θόρυβο που σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά δεδοµένα αποτελεί την πιο σηµαντική όχληση στη διάρκεια των ωρών ησυχίας και φυσικά στη διάρκεια του ύπνου.

β. Εκ του ανωτέρω λόγου στην παραπάνω διάταξη τέθηκε το όριο των 35 DB στο υπνοδωµάτιο της κατοικίας, η έννοια της ηχοµόνωσης (D 65DB) σε περίπτωση επαφής κέντρων διασκέδασης µε κατοικίες, η έννοια του ανώτατου επιτρεπόµενου θορύβου λειτουργίας εντός αίθουσας του κέντρου διασκέδασης στα 100 DB για προστασία της ακοής των θαµώνων, η έννοια του ανώτατου επιτρεπόµενου θορύβου λειτουργίας εντός της αίθουσας των λοιπών καταστηµάτων µε µουσική για δηµιουργίας ευχάριστη ατµόσφαιρα στα 80 DB.

γ. Η Υγειονοµική Υπηρεσία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία έχει την αρµοδιότητα της χορήγησης γνωµοδότησης για τη λειτουργία µουσικής είτε σε κέντρο διασκέδασης είτε σε λοιπό κατάστηµα ύστερα από διαδικασία ηχοµέτρησης. δ. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων λειτουργίας όπως η χρησιµοποίηση ενισχυτή µεγάλης ισχύος, ζωντανή µουσική µε µικροφωνικές εγκαταστάσεις σε λοιπά καταστήµατα ή η λειτουργία λοιπών καταστηµάτων ως κέντρων διασκέδασης σε περιοχές όπου από τις χρήσεις γης απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών και φυσικά  υπόκεινται  στους  περιορισµούς  των  ωρών  κοινής  ησυχίας,  καθώς  και  η

µετατροπή λοιπών καθισµάτων σε κέντρα διασκέδασης π.χ. µικροφωνικές εγκαταστάσεις, ενισχυτές και ηχεία, πίστα χορού κ.λ.π., υπάρχει ουσιώδης τροποποίηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος, διενεργείται έλεγχος από την Υγειονοµική Υπηρεσία και στη συνέχεια ενηµερώνεται και  ο  υπεύθυνος  του  καταστήµατος  για  να  επαναφέρει  το  κατάστηµά  του στην

πρότερα κατάσταση και θέση του σύµφωνα µε την Υ.∆. Α5/3010/1985 και τα άρθρα 80 και 81 του ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του, ο ∆ήµος προβαίνει στην προσωρινή ή οριστική ανάκληση της λειτουργίας του.

ε. Σε κάθε περίπτωση, για να χορηγηθεί Άδεια Λειτουργίας Μουσικής ή µουσικών οργάνων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί από τη ∆ηµοτική Αρχή ο έλεγχος των  χρήσεων γης (π.χ. παραδοσιακοί οικισµοί, διατηρητέοι οικισµοί κλπ), όπως και των απαιτούµενων αποστάσεων στην περίπτωση Υπαίθριου Κέντρου ∆ιασκέδασης.

Άρθρο 28ο

Προϋπόθεση Χορήγησης Αδείας η Πληρωµή ∆ηµοτικού Τέλους

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης, ανανέωσης, παράτασης, µεταβίβασης, χορήγησης κ.λ.π., τόσο των αδειών λειτουργίας, όσο και των αδειών µουσικής , ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας – υπεύθυνος του καταστήµατος, είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 285 του Ν.3463/2006 [Κ.∆.Κ.], τη ∆ηµοτική Βεβαίωση – Ενηµερότητα περί µη οφειλής του στο ∆ήµο,

Άρθρο 29ο Μεταβατικές ∆ιατάξεις

 1. Όλες οι µέχρι την έκδοση της παρούσας εκδοθείσες αποφάσεις περί της λειτουργίας µουσικής – µουσικών οργάνων θα ισχύσουν ως έχουν χορηγηθεί µέχρι την λήξη τους.
 2. Όλες  ανεξαιρέτως  του  χρόνου  έκδοσής  τους  αποφάσεις  περί  της λειτουργίας

µουσικής – µουσικών οργάνων θα διέπονται ως προς τις κυρώσεις από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 30

Έναρξη Ισχύος και ∆ηµοσίευση της παρούσας κανονιστικής απόφασης

α. Η παρούσα κανονιστική απόφαση, συζητήθηκε κατά την τακτική Συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου του έτους 2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και εγκρίθηκε οµόφωνα από αυτό, έλαβε αριθµό αποφάσεως 169/2016 και διατάχθηκε η δηµοσίευση ολόκληρου του κειµένου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 284 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, στην ιστοσελίδα του

∆ηµοτικού Συµβουλίου και σύντοµη περίληψη αυτής σε µία τοπική εφηµερίδα προκειµένου να λάβουν γνώση οι ∆ηµότες – Κάτοικοι και οι Επαγγελµατίες των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων αρµοδιότητας  του

∆ήµου, όπως και όλοι οι ενδιαφερόµενοι πολίτες καθώς και ότι αναρτάται υποχρεωτικά στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια.

β. Η ισχύς της παρούσας κανονιστικής απόφασης αρχίζει εντός είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευσή της, κατά τα ανωτέρω και δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 169/2016.

Ακολουθεί ο προτεινόμενος κανονισμός από τη Διοίκηση Βούρου, Γρετζελιά, Κωνσταντινίδη

Κανονισμός χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε Κ.Υ.Ε.

Άρθρο 12

Ισχύουσα Νομοθεσία, Αποφάσεις και Διατάξεις

Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση, που αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης και ανάκλησης των Αδειών περί Λειτουργίας Μουσικής (είτε µε μηχανικά μέσα, είτε µε μουσικά όργανα), έλαβε υπόψη της και βασίσθηκε στις κάτωθι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα στις εξής:

α. Το Π.Δ.180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτωνπωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης», [Φ.Ε.Κ. 46/τ.Α΄/1979], όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε µε τα Π.Δ. 231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 και 264/2003, όπως και το Π.Δ.1180/08-10-1981 [Φ.Ε.Κ. 293/τ.Α΄1981].

β.Την υπ’ αριθμ. Α5/3010 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 14 Αυγ./2 Οκτ.1985, «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων», [Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β΄/06-10-1985 – Διορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 4/τ.Β΄/15- 01- 1986, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Υ2/οικ./15438/10-10-2001 [Φ.Ε.Κ. 1346/τ.Β΄/2001] κοινής υπουργικής απόφασης.

γ.Τα άρθρα 1, 3, 14, 18 παρ. 1β, 32, 55, 56, 63 παρ.1 και 2, 66 και 69 του Ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικήςιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α΄/04-03-1993) σε συνδυασμό µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» [Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α΄/06-10-1994].

δ.Την υπ’ αριθµόν 3/1996 Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β΄/12-01-1996], όπως αυτή ισχύει.

ε. Τις υπ’ αριθμόν 7617/14-03-1996 και 60153/1996 και 51/06 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

στ. Τα άρθρο 6 και 21 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση ΚώδικαΔιοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» [Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/09-03-1999] ως και το άρθρο 22 του Ν. 3563/07.

ζ. Την υπ’ αριθμ. 17/01-11-1999 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως και την υπ΄αριθμ. 501/2000 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

η. Τα άρθρα 75 [παρ. 2,περ. 13, 15, 16και18], 76παρ. 1, 79παρ.1 εδ. γ΄ και 80 παρ. 4 και επόμενα Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων [Κ.Δ .Κ] [Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006] .

θ. Το Π.Δ.149/2006 «Υγεία- ασφάλεια εργαζομένων εκτιθεμένων σεκινδύνους από θόρυβο» [Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/2006] σε εναρμόνιση µε την Οδηγία 2003/10/ΕΚ [ σχετ. το ΠΔ 85/91 [ ΦΕΚ 1346.τ Β].

ι. Την υπ’ αριθμ. 26/20-03-2007 Εγκύκλιο του ΥπουργείουΕσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ια.Την υπ’ αριθμ. 12/19421/24.06.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ιβ.Την υπ’ αριθμ. 43721/13-07-2009 «Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία» [Φ.Ε.Κ.1492/τ.Β΄/2009].

ιγ. Ν. 3852/2010 & Ν. 4555/18 Ως ισχύει

ιδ.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου [Φ.Ε.Κ. 3106/τ.Β΄/9-12-2013] ς .

ιε. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15702/18-02-2011 οδηγία του ΕποπτικούΟργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας [Ο.Π.Ι.] του Υπουργείου Πολιτισμού, για την εφαρμογή του Ν.2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και στις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού και στα Ιδιωτικά Γυμναστήρια.>.

ιστ. Το Π. Διάταγμα περί προσφυγικού οικισμού ΦΕΚ 467Δ 18/6/2001

ιζ. Το Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263Α) Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ιη. την υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23-06-2017 (ΦΕΚ2161/Β΄/23-06-2017)

κ. το άρθρο 57 του Ν. 4249/14 [ΦΕΚ 73/Α/24-3-14] <Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος >.

κα. το άρθρο 9 του Ν. 4235/14 [ΦΕΚ 32/Α].

κβ. Την υπ.αριθμ. 293/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

κγ. Την με αριθμό πρωτ. 28553/26-08-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί της χρονικής ισχύος άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

κδ. Το Ν.3274/2004 ‘’Οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού

κε. Το Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010)

κστ. κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο διάταξη.

λ. Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/16)

λα. Κ.Υ.Α.16228/18-05-2017 (ΦΕΚ1723/17)

Άρθρο 13

Ορισμοί.

13.1 Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνωννοείται η χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση των μουσικών έργων που γίνεται δημόσια προς το κοινό με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο παραγωγής, αναπαραγωγής, χρήσης, εκτέλεσης, μετάδοσης ή αναμετάδοσης των μουσικών έργων – μουσικής (Ελλήνων & ξένων), εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου, ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία – χρήστη της μουσικής.

13.2 Ηχορύπανση – κοινή ησυχία – Δημόσια υγεία.

Η ηχορύπανση, που πρόσφατα χαρακτηρίστηκε ως ρύπος, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Η προστασία του περιβάλλοντος αναγορεύεται από τον Συνταγματικό και τον κοινό Νομοθέτη σε θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας, για την υλοποίηση της οποίας έχουν θεσπιστεί ειδικότερες ρυθμίσεις, με τις οποίες προβλέπεται και η επιβολή κυρώσεων εις βάρος εκείνων που με την συμπεριφορά τους προσβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την ποιότητα του περιβάλλοντος. Ενόψει των επαπειλούμενων εις βάρος των πολιτών δυσμενών επιδράσεων από την εν λόγω λειτουργία των Κ.Υ.Ε., θεσπίστηκαν η Υγειονομική Διάταξη (Υπ. Αποφ. Α5/3010/1985) και οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 457/1990 που τροποποίησε το Π.Δ. 180/1999, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες ακριβώς ιδίως μετά την θέση σε ισχύ της πιο πάνω Υπ. Αποφ., με την οποία καθιερώθηκε η με βάση αντικειμενικά κριτήρια με την βοήθεια ειδικών οργάνων μέτρηση του θορύβου που προκαλείται από την μουσική στα προαναφερόμενα καταστήματα (Κ.Υ.Ε.)

13.3 Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων είναι η διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την Δημόσια Αρχή για την χρήση της μουσικής και των μουσικών οργάνων.

13.4 Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής είναι η ανεξάρτητη της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, διοικητική πράξη η οποία δύναται να χορηγηθεί κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β΄) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κανονιστική πράξη του Δήμου. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών παρά μόνο της υποβολής της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.

Άρθρο 14

Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15).

Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται. (άρθρο 29 παρ.1 Ν.4442/16)

Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης. (άρθρο 29 παρ.2 Ν.4442/16)

Ο ενδιαφερόμενος αφου γνωστοποιήσει την χρήση μουσικής οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί τους όρους χρήσης μουσικής που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (ένταση μουσικής, ωράριο χρήσης μουσικής κ.α.). Ειδικότερα για το ωράριο χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων που χορηγείται τελεί επίσης, υπό τον όρο της λειτουργίας της μουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και ωραρίου χρήσης και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β΄/12-01-1996], όπως αυτή ισχύει.

Αναλυτικότερα ορίζεται ότι για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν στο Δήμο η χρήση και λειτουργία μουσικής και μουσικών οργάνων, για τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, θα χορηγείται  μέχρι την 22.00΄ ώρα και για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου θα χορηγείται μέχρι την 23.00΄ ώρα, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες ήτοι από την 15.00΄ έως την 17.30΄ώρα θα απαγορεύεται η χρήση και η λειτουργία μουσικής.

Άρθρο 15

Κυρώσεις σχετικές με τη μη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

Η μη γνωστοποίηση της χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων αποτελεί παράβαση και εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. 16228/18-05-2017 (ΦΕΚ 1723/17 τ.Β΄)

Άρθρο 16

16.1 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου, προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. (άρθρο 29 παρ.3Ν.4442/16). Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου ή κάποιου άλλου δικαιολογητικού. (παρ.3 άρθρο 7 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β’)(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.9/5951/24.02.2017). Περαιτέρω πληροφορίες θα μπορεί να αναζητά ο Δήμος από την αίτηση της γνωστοποίησης. Το συμβούλιο κοινότητας του αρμόδιου Δημοτικού Διαμερίσματος αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, για καταστήματα εντός των ορίων της κοινότητας. (περίπτ. ιδ παρ.1 άρθρο 83 Ν.3852/2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.4623/19)

Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνεται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε. Ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του Δήµου γενικότερα. Ταυτόχρονα ο Δήμος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστημάτων – επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής, αλλά και την αρμονική συμβίωση των επιχειρηματιών και των κατοίκων της πόλης, ορίζεται ότι  παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων θα χορηγείται ως εξής: για τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 1.00΄ ώρα και για τη θερινή περίοδο μέχρι την 2.00΄ ώρα.

16.2 Δικαιολογητικά για έκδοση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων.

Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, καθορίζονται τα κάτωθι:

 • Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο
 • Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης

Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια παράτασης του ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, θα ελέγχεται και η Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του ενδιαφερομένου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Άρθρο 17

Διοικητικά Πρόστιμα

Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούμενη από το Δήμο άδεια παράτασης μουσικής, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηματία «χρήστη της μουσικής», διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις των νόμων.

Η μη ύπαρξη ή η κακή χρήση της άδειας χρήσης μουσικής , παράτασης και λειτουργίας μουσικών οργάνων συνεπάγεται :

Α. Ποινικές Κυρώσεις προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα [ διατάραξη κοινής ησυχίας κλπ].

Β. Διοικητικές Κυρώσεις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του ΠΔ 180/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Υ1γ/Γ.Π/οικ/96967/8-10-12 [ ΦΕΚ 2718/Β] Υ/Δ/ξη και από την υπ΄αριθμ. Υ2/οικ/1652/2001 εγκ. Υπ. Υγείας Πρόνοιας [ προσωρινή ή οριστική απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος].

Γ. Επιβολή διοικητικών προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 3 του Ν. 3463/06.

Ειδικότερα :

Κατ’ εφαρμογή της παρ.3του άρθρου79 του Ν.3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, µε τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους έκδοσης, ισχύος και λειτουργίας των αδειών μουσικής που ο Δήμος τους χορήγησε, όσο και κατά εκείνων των επιχειρηματιών – υπευθύνων που χωρίς καν άδεια του Δήμου θα εκτελούν – χρησιμοποιούν μουσική εντός των καταστημάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, και ειδικότερα τα εξής:

 1. Για την πρώτη βεβαίωση παράβασης παράτασης ωραρίου μουσικής ή μουσικών οργάνων, ή χωρίς σχετική άδεια, δηλαδή για έλλειψη της παράτασης της αδείας μουσικής, πραγματοποιείται σύσταση για συμμόρφωση και έκδοση της σχετικής αδείας παρατάσεως.
 2. Για τη δεύτερη ως άνω παράβαση θα ανακαλείται για το υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους η παράταση μουσικής και μουσικών οργάνων
 3. Για την τρίτη ως άνω παράβαση θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 500€, για την τέταρτη το πρόστιμο των 1500€ και για την πέμπτη θα επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας. Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας, για το διάστημα και υπό τους όρους που περιγράφονται στο ως άνω σημείο του
  π.δ. 180/1979. Οι παραπάνω παραβάσεις, εφ’ όσον καταγραφούν, έχουν ισχύ για το ημερολογιακό (τρέχον) έτος.
 4. Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής κατά τη διάρκεια μεσημεριανού ωραρίου κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση και λειτουργία μουσικής, πρόστιμο εκατό ευρώ (100,00 €).
 5. Για την πρώτη αλλά και τις επόμενες βεβαιώσεις παράβασης για λειτουργία μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη τα 80 db για τα καταστήματα των άρθρων 37,38, 39 και 40 της Αιβ/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη και τα 100 db για τα κέντρα διασκεδάσεως του άρθρου 41), ορίζονται οι ποινές που περιγράφονται και στις παραγράφους 1,2,3 του παρόντος άρθρου κατ’ έτος.
 6. Για την πρώτη παράβαση για µη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόμενης αδείας μουσικής [π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία µε ανοικτά παράθυρα κ.λ.π.] ορίζονται οι ποινές που περιγράφονται και στις παραγράφους 1,2,3 του παρόντος άρθρου κατ’ έτος.
 7. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα θα επιβάλλονται κατόπιν βεβαίωσης της παράβασης από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και εν δυνάμει από τη Δημοτική Αστυνομία και θα βεβαιώνονται από το τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ως ο νόμος ορίζει.
 8. Η τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης των προστίμων έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή τους με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Άρθρο 18

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Όλες οι μέχρι την έκδοση της παρούσας εκδοθείσες αποφάσεις περί της λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων θα ισχύσουν ως έχουν χορηγηθεί μέχρι την λήξη τους.

2. Όλες ανεξαιρέτως του χρόνου έκδοσής τους αποφάσεις περί της λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων θα διέπονται ως προς τις κυρώσεις από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 19

Έναρξη Ισχύος και Δημοσίευση της παρούσας κανονιστικής απόφασης

19.1   Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την επομένη της έγκρισής του από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αθηνών και της δημοσίευσης αυτού. Η υπ. αριθμ. 169/2016 προηγούμενη Α.Δ.Σ. καταργείται όπως και κάθε άλλη απόφαση όσον αφορά τη λειτουργία των αναφερομένων παύει να ισχύει με την έγκριση του παρόντος Κανονισμού .

19.2       Ο ανωτέρω κανονισμός θα δημοσιευθεί μία φορά σε τοπικό μέσο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία.

19.3       Για την τήρηση του παρόντος κανονισμού υπεύθυνοι είναι η ΕΛ.ΑΣ., οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι επαγγελματίες και οι πολίτες.

19.4       Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στην ευσυνειδησία των πολιτών και των ενδιαφερομένων επαγγελματιών

19.5       Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό , αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου .

19.6       Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όταν συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου , δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ. ως ο νόμος ορίζει.

Επίλογος

Η διατήρηση της πόλης μας καθαρής, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων, η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η δημιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος σε αρμονία με το φυσικό, η ανάδειξη πολύ-λειτουργικού και πολυσήμαντου δικτύου πεζοδρόμων, κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο, είναι βασική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράμουν το έργο του Δήμου και να συμβάλλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώματός τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *