Πεζόδρομος Δεκελείας

Ο ισχύων κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους και ο προτεινόμενος από τη Διοίκηση Βούρου

Στις 22 Απριλίου του 2015 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο και αποφάσισε κατά πλειοψηφία (δείτε εδώ τα πρακτικά της συνεδρίασης) την έγκριση για πρώτη φορά στο Δήμο μας κανονισμού για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τότε, οι καταστηματάρχες απλώς έκαναν μία αίτηση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, χωρίς τοπογραφικό διάγραμμα, με μία ζωγραφιά σε απλό χαρτί για τα μέτρα πού ήθελαν να καταλάβουν. Η απόφαση ήταν η 91/2015, έλαβε αριθμό Πρωτοκόλλου 8540/28-4-2015 και μπορεί κανείς να τη βρεί εδώ. Αρχικά παραθέτουμε τον ισχύοντα ψηφισμένο κανονισμό και παρακάτω τον προτεινόμενο νέο κανονισμό από την τωρινή δημοτική αρχή, όπου μπορεί κανείς να τον βρει και εδώ.

1. Εισαγωγή

Η λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που εξασφαλίζει το μεσογειακό κλίμα, είναι ένα θετικό για την λειτουργία της πόλης στοιχείο. Εξυπηρετεί το κοινό, αυξάνει τις δυνατότητες να αντιληφθεί κανείς τον χώρο, διευρύνει τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, δίνει ζωντάνια στην πόλη και πλουραλισμό στις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει η δραστηριότητα αυτή να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων στερώντας τους ζωτικό χώρο, να ενοχλεί την εικόνα της πόλης με αυθαίρετες κατασκευές και εκτεταμένες καταλήψεις, να παρεμποδίζει την προστασία της πόλης δυσχεραίνοντας την κίνηση οχημάτων διάσωσης.
Για την εξασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στις δύο αυτές διαστάσεις της ανάπτυξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας στον ενοποιημένο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και την επαναφορά του «μέτρου» που έχει τα τελευταία χρόνια απολεσθεί, καταρτίζεται ο κανονισμός που ακολουθεί. Με τους κανόνες που θέτει ο κανονισμός ρυθμίζονται οι όροι και περιορισμοί, καθώς και η διαδικασία που απαιτείται, προκειμένου να χορηγηθούν από τον Δήμο άδειες ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

2. Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

2.1 Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας (πλατειών , πεζοδρομίων , πεζοδρόμων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων)
2.2 Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων (πλατειών , πεζοδρομίων , πεζοδρόμων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων)του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας για την ανάπτυξη τραπεzοκαθισμάτων σε τμήματα η μέρη αυτών
2.3 Την ασφάλεια , προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών , χωρίς εμπόδια σε όλη την επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων και την χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες
2.4 Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων
2.5 Την ελεύθερη , άμεση και συνεχή διάθεση και απόλαυση των κοινόχρηστων χώρων από το κοινό
2.6 Την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων

3. Σκοπός και Στόχοι του Κανονισμού

Σκοπός της κανονιστικής Πράξης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου γενικών κανόνων που θα διέπει την παραχώρηση και χρήση τμημάτων των πάσης φύσεως κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας για τη ανάπτυξη τραπεζοκαθισματων

Το καθοριζόμενο πλαίσιο αποσκοπεί:

3.1 Στη διασφάλιση ευχερών και ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς, οι οποίες συνάδουν με το πνεύμα των νέων προτύπων αστικής ανάπτυξης και στη ρύθμιση των χρήσεων των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
3.2 Στην ουσιαστική προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην άρση κάθε υποψίας κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων, με τη διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).
3.3 Στην ευχερή προσπέλαση και τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων, στην εξυπηρέτηση των λοιπών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και στην πρόληψη κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.
3.4 Στη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των πλατειών, των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στις Δημοτικές Ενότητες (κυρίως κατά τους θερινούς μήνες), στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και στην ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευσή τους από το Δήμο.
3.5 Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην τουριστική ανάπτυξη, την αύξηση των θέσεων εργασίας της πόλης, αλλά και στην αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων.
3.6 Στην ανάδειξη του ιστορικού και εμπορικού χαρακτήρα των πλατειών και πεζοδρομημένων περιοχών.
3.7 Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των φιλοξενούμενων στην πόλη μας πολιτών.
3.8 Στην ανεμπόδιστη χρήση από όλους τους πολίτες
3.9 Στην προστασία των δομικών στοιχείων , της φύτευσης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων .
3.10 Στην αναβάθμιση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων
3.11 Στην προστασία της κατοικίας και της ποικιλίας όλων κατά περίπτωση επιτρεπομένων χρήσεων κυρίως στα ισόγεια των κτιρίων

Οι όροι, οι έννοιες οι κανόνες και οι υποχρεώσεις και η εφαρμογή τους θα συμβάλουν στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρηματιών

4. Νομικό Πλαίσιο

4.1 Ο παρών Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει εκτελεστό χαρακτήρα και ισχύ ουσιαστικού τυπικού νόμου και εκδίδεται βάσει των σχετικών διατάξεων :
4.1.1 Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/7-6-10) «νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , ως σήμερα ισχύει.
4.1.2 Του 3463/06 (ΦΕΚ114/Α/8-6-06) περί κώδικα Δήμων Και Κοινοτήτων
4.1.3 Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 969& 970) Διαχείριση και αξιοποίηση των κοινοχρήστων χώρων κατά τρόπο που να μην αναιρείται η κοινή χρήση και να προάγεται η κοινή ωφέλεια
4.1.4 Του ΒΔ 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποίησης ως ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών περί προσόδων των Δήμων και κοινοτήτων.
4.1.5 Του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 3 «τέλος χρήσεως πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων» και όπως οι διατάξεις αυτές σήμερα ισχύουν (Ν. 1828/89 , Ν. 1900/90 κλπ)
4.1.6 Του κτιριοδομικου κανονισμού (αρ. 3046/304/30-1/3-2-1989 ΦΕΚ 59Δ)
4.1.7 Του Ν.4067/12 (ΝΟΚ) και ειδικότερα τα άρθρα 20 & 26 αυτού
4.1.8 Των ειδικών ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών (αρ. αποφ. 52907/09 ΦΕΚ 2621Β/31-12-09)
4.1.9 Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας
4.1.10 ΥΑ Α1/8577/1983(ΦΕΚ Β 526)
4.1.11 Π. Διάταγμα περί προσφυγικού οικισμού ΦΕΚ 467Δ 18/6/2001
4.1.12 Ν.2946/01 ως ισχυει
4.1.13 Ν.1650/86

4.2 Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , είναι δυνατή , εφόσον για τον συγκεκριμένο χώρο :
4.2.1 Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από πολεοδομικές η άλλες ρυθμίσεις
4.2.2 Δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία για ειδικούς λόγους δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισματων

4.3 Για ειδικούς λόγους και κατόπιν μελέτης μπορεί να εγκρίνεται κανονιστική πράξη που αφορά συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο. Στην περίπτωση αυτή η χωροθετηση των τραπεζοκαθισματων και ο επιτρεπόμενος εξοπλισμός εναρμονίζεται με τη αρχιτεκτονική διαμόρφωση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.

5. Διευκρινιστικοί Όροι και έννοιες

5.1 Κοινόχρηστος χώρος, στον παρόντα κανονισμό, νοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 1080/1980, όπως ισχύουν κάθε φορά, ήτοι: όλοι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμιά τους, οι πλατείες και τα πεζοδρόμιά τους, οι πεζόδρομοι, τμήματα των δημοτικών οδών που έχουν κατασκευασθεί ως πεζόδρομοι, οι στοές και το υπέδαφος όλων αυτών, οι αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων και το υπέδαφος αυτών, ο δαπεδιος χώρος μεταξύ θέσεως των προσόψεων των ισογείων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, οι κήποι και χώροι πρασίνου, οι παιδικές χαρές, τα πάρκα και γενικά κάθε δημοτικός ή δημόσιος χώρος ή οικόπεδο, που έχει αφεθεί προσωρινά ή μόνιμα σε κοινή χρήση, η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος.
5.2. Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται στον Δήμο εις βάρος αυτών που χρησιμοποιούν, διαρκώς ή πρόσκαιρα, τις πλατείες, τα πάρκα, τις οδούς, τα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους και εν γένει τους κοινόχρηστους χώρους. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣΤε 140/89, Δι.Δικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
5.3 Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και των Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.
5.4 Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης και αποσκοπεί όχι μόνο στην ποινική τιμωρία του αδικήματος, αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού.
5.5 Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δημάρχου (Στ Ε 766/87 Νο Β 1990 σελ. 739). Αυθαίρετη, επίσης, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 13 παρ. 15 εδάφιο α’ Β Δ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980)
5.6 Δρόμος είναι η κοινόχρηστη έκταση, που εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.
5.7 Πεζοδρόμιο θεωρείται το υπερυψωμένο, ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο, τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.
5.8 Πεζόδρομος νοείται η οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς, καθώς και για την είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης των παρόδιων ιδιοκτησιών, ως και για τα οχήματα εφοδιασμού ή τροφοδοσίας (σε συγκεκριμένες ώρες) ή τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
5.9 Εμπόδια θεωρούνται γενικότερα ο αστικός, οδικός και εμπορικός/επαγγελματικός εξοπλισμός ήτοι: δένδρα, στύλοι (φωτισμού, ηλεκτροδότησης, ηχητικής σήμανσης στους σηματοδότες κτλ.), καρτοτηλέφωνα, ταχυδρομικές θυρίδες, υπαίθριοι κατανεμητές τηλεφωνικών δικτύων (kvo=kafao) ή συναφείς εγκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφελείας, κρουνοί, διαφημιστικές πινακίδες ή εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών, στάσεις λεωφορείων, κουβούκλια κτλ.
5.10 Επαγγελματικός /Εμπορικός εξοπλισμός θεωρούνται τα κάθε μορφής λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία (τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, σκίαστρα, προθήκες, πάγκοι, εμπορεύματα και μηχανήματα) που εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των καταστημάτων.
5.11 Αστικός εξοπλισμός είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου, όπως κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια, ζώνες πράσινου, υδάτινα στοιχεία (πχ. σιντριβάνια), κιγκλιδώματα, παγκάκια, πεζούλια, φωτιστικά.
5.12 Οδικός εξοπλισμός είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας, όπως φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κ.τ.λ..
5.13 Κατάστημα είναι ο αυτοτελής χώρος όπου λειτουργεί κάθε φύσεως εμπορική, ή παροχής υπηρεσιών επιχείρηση και, εν προκειμένω, μόνο στον ισόγειο χώρο.
5.14 Κατοικία είναι ο αυτοτελής χώρος όπου κατοικούν άτομα.
5.15 Ποδηλατόδρομος είναι η οδός, ή τμήμα της οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.
5.16 Όχημα είναι το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, ή πραγμάτων, ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων, ή πραγμάτων.
5.17 Στάθμευση είναι η ακινησία του οχήματος για οποιοδήποτε λόγο, ήτοι: α) της ανάγκης να αποφύγει την σύγκρουση με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την οδό ή την σύγκρουση με εμπόδιο β) της συμμόρφωσής του με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήματος δεν υπερβαίνει τον απαιτούμενο χρόνο γ) της επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών και της φορτοεκφόρτωσης πραγμάτων.
5.18 Στάση είναι η ακινησία του οχήματος επί χρόνο απαιτούμενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση πραγμάτων.

6. Αρμοδιότητες για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι:

6.1 Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την χορήγηση της άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου.
6.2 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη, της Άδειας Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου.
6.3 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , που επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση, ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.
6.4 Η Επιτροπή Ελέγχου , όπως ορίζεται συμφωνα με τις διαταξεις της παρ. 4 του αρθρου 81 του Ν.4172/2013
6.4 Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.)

7. Παραχώρηση Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Κατ’ αρχήν πρέπει είναι γενικά αντιληπτό και σαφές ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η κατάληψη και χρήση κοινοχρήστων χώρων από κανένα (οργανισμό, σύλλογο, ιδιώτη κλπ.) για οιαδήποτε χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Δήμο.

7.1 Καθορισμός του εμβαδού του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για την κατάληψη από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

7.1.1 Σε κάθε κατάστημα υγειονομικού ελέγχου παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στο εμβαδόν του 70% της προσόψεως του και βρίσκεται απαραιτήτως στο ισόγειο.
7.1.2 Το εμβαδόν αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος της κυρίας όψης (εξαιρούνται τυχόν μάντρες, προσθήκες μικρών κτισμάτων, κτίσματα που βρίσκονται σε υποχώρηση από την οικοδομική γραμμή ΟΓ, κλπ) επί το ύψος του καταστήματος, που μετριέται από το έδαφος (από το ψηλότερο σημείο του εδάφους στην όψη, αν το έδαφος είναι υπό κλίση) μέχρι το κατώτερο σημείο της πλάκας της υπερκείμενης ιδιοκτησίας.
7.1.3 Το 70% του εμβαδού αυτού προβάλλεται στον κοινόχρηστο χώρο, μέσα στα όρια της όψης και έτσι καθορίζεται ο χώρος που μπορεί να καταλάβει το κατάστημα για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων του.
7.1.4 Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα, αν κατά την κρίση του Δημάρχου δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
7.1.5 Ο υπολογισμός του εμβαδού σε γωνιακά καταστήματα ή καταστήματα με περισσότερες πλευρές προς τον κοινόχρηστο χώρο, γίνεται χωριστά για κάθε όψη και ο διατιθέμενος προς κατάληψη χώρος αναλογεί στην κάθε αντίστοιχη όψη χωριστά και όχι συγκεντρωτικά.
7.1.6 Στις περιπτώσεις που η όψη βρίσκεται σε απότμηση, τότε ο παραχωρούμενος χώρος δημιουργείται από την ορθή προβολή των ορίων της όψης (κάθετα δηλαδή) προς τον άξονα του ενός από τους δύο δρόμους υπό γωνία. Ο χώρος προς κατάληψη παραχωρείται σε μία από τις δύο πλευρές του καταστήματος.

7.2 Οριοθέτηση του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για την κατάληψη από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

7.2.1 Γενικά

7.2.1.1 Ο παραχωρούμενος χώρος προς κατάληψη από τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσεται πάντα σε επαφή με την οικοδομική γραμμή (Ο.Γ.) του καταστήματος, ή στη περίπτωση που υπάρχει πρασιά, σε επαφή με τη ρυμοτομική γραμμή (Ρ.Γ.) του καταστήματος.
7.2.1.2 Η επιφάνεια του παραχωρούμενου χώρου θα είναι ενιαία, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων όπως στον πεζόδρομο της οδού Σάρδεων και στη πλατεία Ελ. Βενιζέλου (βλ. σχετικό συνημμένο σκαρίφημα).
7.2.1.3 Απαγορεύεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων σε δύο ζώνες (δηλαδή, μια ζώνη που θα εφάπτεται στο κατάστημα και μια άλλη ζώνη απέναντι, αφήνοντας στη μέση διάδρομο για τους πεζούς).
7.2.1.4 Δεν επιτρέπεται η χρήση του αστικού εξοπλισμού προς όφελος των καταστηματαρχών και δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση, που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού, που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος
7.2.1.5 Ιδιαίτερα σε χώρους στάσης, που υπάρχουν πεζούλια, καθιστικά, παγκάκια κλπ, η απόσταση μπροστά από το καθιστικό θα πρέπει να είναι 2,20 μ (0,70 μ χώρος για τα πόδια του καθήμενου συν 1,50 μ για τη ζώνη της ελεύθερης διάβασης πεζού).
7.2.1.6 Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να εμποδίζεται η ανάδειξη και προβολή των μνημείων του Δήμου.

7.2.2 Πεζοδρόμια

7.2.2.1 Απαγορεύεται η ανάπτυξη στην άκρη του πεζοδρομίου στην πλευρά προς τον δρόμο (δηλαδή κατά μήκος του κρασπέδου).
7.2.2.2 Στα πεζοδρόμια τα όρια του παραχωρούμενου χώρου θα απέχουν 1,50 μ από οποιοδήποτε εμπόδιο, ή στοιχείο αστικού ή οδικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να δημιουργείται η ζώνη ελεύθερης διάβασης πεζού, πλάτους 1,50 μ (και ελεύθερου ύψους 2,20 μ), όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
7.2.2.3 Για την χορήγηση άδειας κατάληψης πεζοδρομίου , όλων των καταστημάτων το πλάτος του πεζοδρομίου θα είναι άνω των 2,50 μ. Σε περίπτωση που το πλάτος είναι μικρότερο δεν θα χορηγείται καμιά άδεια, για να υπάρχει ασφαλή διέλευση των πεζών & κυρίως αμαξιδίων ΑΜΕΑ κλπ.
7.2.2.4 Στα υφιστάμενα πεζοδρόμια με μικρότερο πλάτος του 1,00 μ η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εμποδίου.
7.2.2.5 Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδρομίων δεν προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου επειδή κατασκευάστηκαν με σκοπό την διευκόλυνση των πεζών ,που διασχίζουν το δρόμο, και την αποτροπή στάσης / στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες.
7.2.2.6 Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατόδρομος κλπ, το πλάτος του πεζοδρομίου υπολογίζεται ως η απόσταση μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής ΡΓ (ή της οικοδομικής γραμμής ΟΓ αν αυτή συμπίπτει με την ρυμοτομική) του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω.

7.2.3 Πεζόδρομοι

7.2.3.1 Στους πεζόδρομους ο παραχωρούμενος χώρος θα ορίζεται έτσι ώστε να παραμένει ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια ζώνη 2,50 μ τουλάχιστον, για την διέλευση των πεζών και των επιτρεπομένων οχημάτων.
7.2.3.2 Στους πεζόδρομους ο συνολικός παραχωρούμενος χώρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50% του πλάτους τους, έτσι ώστε το υπόλοιπο 50%, τουλάχιστον, να είναι ελεύθερο για την απρόσκοπτη και συνεχή διέλευση των πεζών.
7.2.3.3 Στα καταστήματα, που ήδη υπάρχουν στους πεζόδρομους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζόδρομου, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων, ο αστικός εξοπλισμός, η γενική αισθητική του χώρου.
7.2.3.4 Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστημα από της υπηρεσίες του Δήμου.

7.2.4 Πλατείες

7.2.4.1 Αν παρεμβάλλεται δρόμος μεταξύ πλατείας και πεζοδρομίου μπροστά από κατάστημα το οποίο δεν έχει ικανοποιητικό χώρο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων του στη πρόσοψη του, τότε του παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος απέναντι, στη πλατεία, που θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις αυτού του κανονισμού.
7.2.4.2 Απαγορεύεται σε κατάστημα η χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου που δεν έχουν πρόσοψη σε πλατεία,. Η χρήση θα διατίθεται στους εκμεταλλευτές των περί αυτήν καταστήματα, εφόσον αυτά προβάλλονται στην πλατεία, ως πλατεία νοούμενης της επιφάνειας που λόγω θέσεως και τρόπου κατασκευής της είναι προορισμένη για κυκλοφορία και παραμονή του κοινού για ανάπαυλα.

7.2.5 Παρακείμενες / Όμορες Ιδιοκτησίες
7.2.5.1 Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων γίνεται πάντα εντός της προβολής των
ορίων του καταστήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος κανονισμού.
7.2.5.2 Δίνεται το δικαίωμα στον καταστηματάρχη να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα μπροστά από το όμορο κατάστημα, υπό τον όρο ότι οι ιδιοκτήτες των ως άνω όμορων καταστημάτων του έχουν προηγουμένως επιτρέψει την παραχώρηση και τη χρήση του με γραπτή υπεύθυνη δήλωσή τους.
7.2.5.3 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από την είσοδο κατοικίας ή πολυκατοικίας.

7.3 Καθορισμός Ειδικών Περιπτώσεων Κοινοχρήστων Χώρων.

7.3.1 Πεζόδρομος Σάρδεων (βλέπε σχετικό συνημμένο σκαρίφημα).
7.3.2 Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (βλέπε σχετικό συνημμένο σκαρίφημα).
7.3.3 Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου βάσει των δεδομένων που έχουν υποβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την αισθητική κάθε πλατείας ξεχωριστά, την επικείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό (παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.1080/80) και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
7.3.4 Η άδεια , λειτουργία και χρήση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του προσφυγικού οικισμού πρέπει να πληροί τις διατάξεις όπως αυτές περιγράφονται στους κανόνες του ΠΔ (ΦΕΚ 467Δ 18/6/2001)
7.3.5 Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος

8. Εξοπλισμός και λειτουργία του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για την κατάληψη από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

8.1 Στον παραχωρούμενο χώρο η κατάληψη συνίσταται μόνο από τα εξής λειτουργικά στοιχεία επαγγελματικού εξοπλισμού:
8.1.1 Τραπεζοκαθίσματα
8.1.2 Πινακίδα (stand) με τον τιμοκατάλογο/μενού/ προσφορές του καταστήματος
8.1.3 Στοιχεία σκίασης και προστασίας από τη βροχή που διακρίνονται σε ομπρέλες και τέντες.
8.1.3.1 Η μέγιστη επιφάνεια που μπορούν να καλύπτουν οι ομπρέλες μπορεί να είναι ίση με την επιφάνεια του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Οι ομπρέλες θα είναι με κινητό κεντρικό στήριγμα, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται, δεν θα πακτώνονται ή βιδώνονται στο έδαφος και θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται οι είσοδοι των κτιρίων και η ανάπτυξη των δέντρων.
8.1.3.2 Η τοποθέτηση τεντών, στην όψη του κτηρίου, θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 3 μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία. Οι τέντες αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου (Απόφαση α.π. 52716/20-11-01 του ΥΠΕΧΩΔΕ) και δεν θα έχουν διαφημιστικά μηνύματα.
8.2 Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμε¬νου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών, που θα προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου .
8.3 Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων και ειδικών διαχωριστικών πλαισίων από τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία περιχαρακωμένων περιοχών μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.
8.4 Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή (όπως υποστυλώματα, δάπεδα, ξύλινες πέργκολες, φωτιστικοί στύλοι, κ.λπ., καθώς και η τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ντουλαπιών, κλιματιστικών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αυτόματων πωλητών κ.λπ.), ή παρέμβαση /επέμβαση στην υποδομή τους, καθώς και η τοποθέτηση πακτωμένων στο έδαφος τραπεζιών, πάγκων σερβιρίσματος, καθισμάτων και άλλων αντικειμένων.
8.5 Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση κάθε είδους εμπορευμάτων, ή άλλων αντικειμένων (τελάρα, κιβώτια , φιάλες υγραερίου, σιδηροκατασκευές, κλπ) έξω από οποιοδήποτε κατάστημα και ιδιαίτερα στους χώρους των κεντρικών πλατειών.
8.6 Η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
8.7 Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.
8.8 Απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πάσης φύσεως επί των πλατειών και των πεζοδρόμων όπως και σε κάθε κοινόχρηστο χώρο.
8.9 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ούτε διαφημιστικών στοιχείων οιασδήποτε μορφής και είδους σε κοινόχρηστους χώρους. Οι ηχητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός του καταστήματος (Υγειονομική Διάταξη ΥΓ. Α5/3010/85).
8.10 Οι καταστηματάρχες φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες των καταστημάτων τους , δηλαδή πέραν εκείνου για τον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης με σχετική άδεια του Δημάρχου ως και για διαφορετική χρήση αυτών .
8.11 Απαγορεύεται η καταστροφή, φθορά, κλάδεμα η κοπή δένδρων, φυτών, λουλουδιών και γενικά πρασίνου που βρίσκεται σε πλατείες, νησίδες, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους
8.12 Οι καταστηματάρχες που χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους παραχωρούμενους χώρους και με δικό τους προσωπικό να προβαίνουν καθημερινά στον καθαρισμό τους. Επίσης οφείλουν να τοποθετούν επαρκή αριθμό δοχείων απορριμμάτων, για την απόρριψη σκουπιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας .
8.13 Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης επαγγελματικού εξοπλισμού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσμενείς παράγοντες και κίνδυνοι από ατυχήματα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.
8.14 Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με το καθοριζόμενο από την υπηρεσία του Δήμου ωράριο ανάπτυξης και απόσυρσης των τραπεζοκαθισμάτων ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια της καθαριότητας της πλύσης και της περισυλλογής των απορριμμάτων.
8.15 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εκδίδεται ύστερα από αίτηση φορέων διοργανωτών οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την υποχρέωση των φορέων- διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία τους από κάθε μορφής ρύπανσης και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών .
8.16 Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται άμεσα και αζημίως να αποσύρουν με δικιά τους φροντίδα τα τραπε¬ζοκαθίσματα και να παραχωρούν στον Δήμο τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και πεζοδρόμους), για την οργάνωση εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου. Προς τούτο ειδοποιούνται εγγράφως από τον Δήμο 20 ήμερες πριν από την τέλεση της εκδήλωσης
8.17 Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) παραχωρούμενου χώρου ετήσιο τέλος, ανεξάρτητα από την διάρκεια της χρήσης και ανάλογα με την περιοχή της πόλης.
8.18 Το δικαίωμα της χρήσης τμήματος κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους παρόδιους καταστηματάρχες ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ο σκοπός της προοριζόμενης χρήσης .
8.19 Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους (παραρτ. Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΙΒ-8577/83 Υγειονομικής Διάταξης).
8.20 Στην άδεια αναγράφεται ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ανάλογου τέλους και αυτή έχει ισχύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκε.
8.21 Με την λήξη της άδειας απομακρύνονται πάραυτα από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα περιλαμβανόμενα αντικείμενα.
8.22 Δεν χορηγείται άδεια για χρήση κοινόχρηστων χώρων σε καταστηματάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει καθυστερημένες οφειλές τους κάθε μορφής προς το Δήμο.
8.23 Οι επιτρεπόμενοι για χρήση χώροι χωρίζονται σε ζώνες ανάλογα με την κεντρικότητα και την εμπορικότητα τους.

9. Χορήγηση Άδειας Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων

9.1 Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ). καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9.2 Το τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα την περιοχή -ζώνη- της πόλης και καταβάλλεται εφάπαξ στο ταμείο του Δήμου. Ο αριθμός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια.
9.3 Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σ’ αυτόν λειτουργικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού, έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους, που εκδόθηκαν ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσης τους. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, απομακρύνονται πάραυτα τα τραπεζοκαθίσματα και ο επαγγελματικός εξοπλισμός από τον κοινόχρηστο χώρο.
9.4 Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.), ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.
9.5 Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24/9-20/10/58, το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους. Εάν π.χ. χορηγείται άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο κατά τη θερινή περίοδο, θα καταβληθεί στο Δήμο τέλος για ολόκληρο το έτος και όχι μόνο για τους μήνες της θερινής περιόδου. Το γεγονός εξάλλου ότι ο Δήμος εισπράττει το τέλος για ολόκληρο το έτος, δε σημαίνει ότι η άδεια που χορηγείται πρέπει υποχρεωτικά να είναι ετήσιας διάρκειας.
9.6 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου προσκομίζοντας και τα εξής νόμιμα δικαιολογητικά:
 Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και ότι θα τον τηρεί αυστηρά.
 Άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
 Σχέδιο Κάτοψης σε κλίμακα 1:50 του προτεινόμενου χώρου προς κατάληψη για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από Μηχανικό

10. Παραβάσεις – Κυρώσεις

10.1 Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών ανά έτος, αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10.2. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας , τηρούνται στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιδεικνύονται κατά τη διενέργεια ελέγχου από αρμόδια όργανα του Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας.
10.3 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα ,αυτά καθαιρούνται και απομακρύνονται με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας , η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται εις βάρος του ιδιοκτήτη του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ο όποιος χορήγει με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως του , ανέκκλητη προς τούτο εντολή προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας να προβούν στις απαραίτητες και κατά τα ως άνω ενέργειες
10.4 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1828/89, άρθρο 26 παρ 5, σύμφωνα με τις οποίες «περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκτός του αναλογούντος τέλους και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης ενώ για την παραχώρηση της χρήσης που δεν έχει επιτραπεί επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλυτέρου κατά τ.μ ποσού που καθορίσθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

10.5 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται καθ’ υποτροπή αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1900/90 άρθρο 6, σύμφωνα με τις οποίες «σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ΄υποτροπήν επιβάλλονται κάθε φορά και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση οι δήμοι … με συνεργεία τους προέρχονται στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
10.6 «Επιπλέον σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου , με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισματων , τοποθέτηση άλλων κινητών αντικειμένων η κατασκευών που δεν αναφέρονται στην σχετική άδεια του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος η καθ΄ υπέρβαση της χορηγηθείσης σχετικής έγκρισης των χαρακτηριστικών των υπό στοιχεία της παραγράφου 8 αναφερομένων στοιχείων» η αρμόδια Διεύθυνση θα προβαίνει στην άμεση ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και όλων των σχετικών εγκρίσεων , τα δε καταβληθέντα και σε σχέση με την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου τέλη δεν επιστρέφονται ακόμα και στην περίπτωση που λάβει χώρα ανάκληση αυτής και πριν του χρόνου λήξης της . Ακόμη η αρμόδια Δ/νση θα εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής την αφαίρεση την αφαίρεση της άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήματος σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ 96967 (ΦΕΚ2718/τευχος β΄/ 8-1-2012) Υγειονομική Διάταξη και την εγκύκλιο 2 με αριθμό. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 4476/14-1-2013 του Υπουργείου Υγείας , λογω επέκτασης και ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος .Οι άδειες θα δίνατε να επαναχορηγηθούν μόνο κατόπιν συμμόρφωσης του σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του , που θα διαπιστώνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς .
10.7 Σε περίπτωση υποτροπής και προσωρινής αφαίρεσης της άδειας δυο (2) φορές , θα δύναται η αρμόδια Υπηρεσία να εισηγείται την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης .
10.8 Σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης των χώρων που αφορά ο παρών κανονισμός στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, ποινές (άρθρο 26 παρ. 9 Ν. 1828/3.1.89) (Ν. 1650/86 αρθ. 30) και τις διατάξεις περί καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων του ισχύοντα κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας
10.9 Για κάθε προξενούμενη στους πεζόδρομους – πλατείες, και στα διάφορα στοιχεία τους, φθορά θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου.
10.10 Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και με τις υποδείξεις των οργάνων των Υπηρεσιών του Δήμου και της Αστυνομικής Αρχής.
10.11 Κάθε άλλη απόφαση όσο αφορά στη λειτουργία των αναφερομένων πεζόδρομων και πλατειών παύει να ισχύει με την έγκριση του παρόντος Κανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.
10.12 Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τα ελεγκτικά όργανα του Δήμου η την αστυνομική αρχή. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική έκθεση Έλεγχου βάσει της παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980 κυρώσεις του άρθρου 458 του ποινικού κώδικα (όπως αυτό το τροποποιήθηκε και ισχύει) επιβάλλοντας σε όσους :
 Στερούνται άδειας και χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο
 Κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων
 Εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3 του Ν.1080/1980
Η αστυνομική αρχή είτε αυτεπάγγελτα επιλαμβανόμενη είτε κατόπιν αιτήσεως του δήμαρχου , υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ άδειας χρήση των κοινόχρηστων χώρων . Η απομάκρυνση των αντικειμένων που τοποθετηθήκαν αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι αυτό , κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνομικής αρχής και σε περίπτωση άρνησης αυτών , από όργανα του δήμου με την συνδρομή της αστυνομικής αρχής
10.13 Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγούμενης άδειας καθώς και η αλλαγή της χρήσης αυτής τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας .
Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΟΚ και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.

11. Έναρξη Εφαρμογής

Ισχύς του κανονισμού

11.1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του ΚΔΚ μπορούν να εκδίδονται από τους ΟΤΑ τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων
11.2 Επί μέρους θέματα του παρόντος (λ.χ. περί καθορισμού των τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων) ρυθμίζονται με Κανονιστικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3463/2006.
11.3 Οι διατάξεις του Κανονισμού ισχύουν εφόσον δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (λ.χ. υγειονομικού περιεχομένου, περί δημοσίων έργων και χώρων, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Κτηριοδομικού Κανονισμού, του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, των αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης κλπ).
11.4 Η παρούσα απόφαση θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα εκάστοτε εκδιδόμενα διατάγματα χρήσεων γης.
11.5 Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την επομένη της έγκρισης του από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αθηνών και της δημοσίευσης αυτού ως ο νόμος ορίζει .
11.6 Κάθε άλλη απόφαση όσο αφορά στη λειτουργία των αναφερομένων πεζόδρομων και πλατειών παύει να ισχύει με την έγκριση του παρόντος Κανονισμού .
11.7 Ο ανωτέρω κανονισμός θα δημοσιευθεί μία φορά σε μία τοπική Εφημερίδα.
11.8 Για την τήρηση του παρόντος κανονισμού υπεύθυνοι είναι η ΕΛ.ΑΣ., οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι επαγγελματίες και οι πολίτες.
11.9 Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στην ευσυνειδησία των πολιτών και των ενδιαφερομένων επαγγελματιών
11.10 Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό , αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου .
11.11 Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όταν συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου , δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ.

12. Επίλογος

Η διατήρηση της πόλης μας καθαρής, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων, η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η δημιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος σε αρμονία με το φυσικό, η ανάδειξη πολυλειτουργικού και πολυσήμαντου δικτύου πεζοδρόμων κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράμουν το έργο του Δήμου και να συμβάλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώματος τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.

Η νέα κανονιστική που προτείνει η Διοίκηση Βούρου δια του κ. Τάφα

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση Νέας Κανονιστικής Α.Δ.Σ. σχετικά:

 1. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των πλατειών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου κατά την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από ιδιοκτήτες παρακείμενων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας της μουσικής και των μουσικών οργάνων καθώς επίσης και για την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής –μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και
 3. Με την κατάργηση των προηγούμενων υπ. αριθμ. 91/2015 και 169/2016 κανονιστικών αποφάσεων του Δ.Σ. με το ως άνω περιεχόμενο από την επομένη έγκρισης της Νέας Κανονιστικής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

   Κυρία Πρόεδρε,

   Κύριε Πρόεδρε,

Σας στέλνω σχέδιο Νέας Ενιαίας Κανονιστικής Απόφασης ή οποία χωρίζεται σε δύο κεφάλαια (Α΄και Β΄) όπως ειδικότερα ανωτέρω το εν λόγω θέμα κατά τίτλο περιγράφεται, προκειμένου να μελετήσετε αυτό και με την παράκληση να διατυπώσετε τις απόψεις σας και να λάβετε απόφαση επ΄αυτού του σχεδίου.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι το σχέδιο της Νέας Κανονιστικής Απόφασης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου μέχρις ότου συζητηθεί και ληφθεί απόφαση στη συνέχεια και από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του Δήμου μας, προκειμένου να διατυπώσουν επ΄ αυτού τις απόψεις τους και οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας στη συνέχεια θα εισαχθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση έγκρισης της Νέας

Κανονιστικής Απόφασης με το θέμα και το περιεχόμενο που στην αρχή σας αναφέραμε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1,περ.Β΄υποπερ. ν΄ του Ν. 3852/2010.

 Η εν θέματι Νέα Κανονιστική έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Α.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

     Β.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

      ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ Κ.Υ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων

(Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους)

Άρθρο 1.          Εισαγωγή

 Η λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που εξασφαλίζει το μεσογειακό κλίμα, είναι ένα θετικό για την λειτουργία της πόλης στοιχείο.

Εξυπηρετεί το κοινό, αυξάνει τις δυνατότητες να αντιληφθεί κανείς το χώρο, διευρύνει τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, δίνει ζωντάνια στην πόλη και πλουραλισμό στις παρεχόμενες εξυπηρετήσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει η δραστηριότητα αυτή να υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων στερώντας τους ζωτικό χώρο, να ενοχλεί την εικόνα της πόλης με αυθαίρετες κατασκευές και εκτεταμένες καταλήψεις, να παρεμποδίζει την προστασία της πόλης δυσχεραίνοντας την κίνηση οχημάτων διάσωσης. Για την εξασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στις δύο αυτές διαστάσεις της ανάπτυξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας στον ενοποιημένο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και την επαναφορά του «μέτρου» που έχει τα τελευταία χρόνια απολεσθεί, καταρτίζεται ο κανονισμός που ακολουθεί.

 Με τους κανόνες που θέτει ο κανονισμός ρυθμίζονται οι όροι και περιορισμοί, καθώς και η διαδικασία που απαιτείται, προκειμένου να χορηγηθούν από τον Δήμο άδειες ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

Άρθρο 2.          Αντικείμενο του Κανονισμού

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

2.1        Τη θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (πλατειών , πεζοδρομίων , πεζοδρόμων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων)

2.2        Τη θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων (πλατειών , πεζοδρομίων , πεζοδρόμων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για την ανάπτυξη τραπεzοκαθισμάτων σε τμήματα η μέρη αυτών

2.3        Την ασφάλεια , προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών , χωρίς εμπόδια σε όλη την επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων και τη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες

2.4        Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων

2.5        Την ελεύθερη , άμεση και συνεχή διάθεση και απόλαυση των κοινόχρηστων χώρων από το κοινό

2.6        Την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 3.          Σκοπός και Στόχοι του Κανονισμού

Σκοπός της κανονιστικής Πράξης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου αρχών και κανόνων που θα διέπουν την παραχώρηση και χρήση τμημάτων των πάσης φύσεως πλατειών καικοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για τη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Το καθοριζόμενο πλαίσιο  αποσκοπεί:

3.1        Στη διασφάλιση ευχερών και ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς, οι οποίες συνάδουν με το πνεύμα των νέων προτύπων αστικής ανάπτυξης και στη ρύθμιση των χρήσεων των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

3.2        Στην ουσιαστική προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην άρση κάθε υποψίας κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ομάδων, με τη διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).

3.3        Στην ευχερή προσπέλαση και τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων, στην εξυπηρέτηση των λοιπών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και στην πρόληψη κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.

3.4        Στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μέρος ή τμήματα των κοινοχρήστων πλατειών, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων των Δημοτικών Κοινοτήτων ειδικά κατά τους θερινούς μήνες γιατην ισορροπημένη οικονομική εκμετάλλευσή τους από το Δήμο.

3.5        Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην τουριστική ανάπτυξη, την αύξηση των θέσεων εργασίας της πόλης, αλλά και στην αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων.

3.6        Στην ανάδειξη του ιστορικού και εμπορικού χαρακτήρα των πλατειών και πεζοδρομημένων περιοχών, με παράλληλη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μέρος ή τμήματα αυτών.

3.7        Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των φιλοξενούμενων στην πόλη μας πολιτών.

3.8        Στην παράλληλη και ανεμπόδιστη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από όλους τους πολίτες

3.9        Στην προστασία των δομικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων .

3.10       Στην αναβάθμιση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων

3.11       Στην προστασία της κατοικίας και της ποικιλίας όλων των κατά περίπτωση επιτρεπομένων χρήσεων κυρίως στα ισόγεια των κτηρίων

Οι όροι, οι έννοιες οι κανόνες και οι υποχρεώσεις και η εφαρμογή τους θα συμβάλουν στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρηματιών οι οποίοι θα καταλαμβάνουν αυτούς μόνο κατόπιν αιτήσεώς των και εγκρίσεως αυτών και υπό τη βασική προϋπόθεση προκαταβολής των τελών και των δικαιωμάτων του Δήμου που θα ορίζονται κάθε οικονομικό έτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για κάθε επόμενο έτος και όπως κατωτέρω στην παρούσα ορίζεται.

Άρθρο 4.          Νομικό Πλαίσιο

4.1        Ο παρών Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει εκτελεστό χαρακτήρα και ισχύ ουσιαστικού τυπικού νόμου και εκδίδεται βάσει των σχετικών διατάξεων :

4.1.1      Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/Α/7-6-10) «νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , ως σήμερα ισχύει.

4.1.1.2  Του Ν.4555/18 ως ισχύει με τις τροποποιήσεις του

4.1.2      Του 3463/06 (ΦΕΚ114/Α/8-6-06) περί κώδικα Δήμων Και Κοινοτήτων ως σήμερα ισχύει

4.1.3      Του Αστικού Κώδικα (άρθρα 969 & 970) Διαχείριση και αξιοποίηση των κοινοχρήστων χώρων κατά τρόπο που να μην αναιρείται η κοινή χρήση και να προάγεται η κοινή ωφέλεια

4.1.4      Του ΒΔ 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποίησης ως ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών περί προσόδων των Δήμων και κοινοτήτων.

4.1.5      Του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 3 «τέλος χρήσεως πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων» και όπως οι διατάξεις αυτές σήμερα ισχύουν

4.1.6      Του κτηριοδομικού κανονισμού (αρ. 3046/304/30-1/3-2-1989 ΦΕΚ 59Δ)

4.1.7      Του Ν.4067/12 (ΝΟΚ) και ειδικότερα τα άρθρα 20 & 26 αυτού

4.1.8      Των ειδικών ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών (αρ. αποφ. 52907/09 ΦΕΚ 2621Β/31-12-09)

4.1.9      Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας

4.1.10    ΥΑ Α1/8577/1983(ΦΕΚ Β 526)

4.1.11    Π. Διάταγμα περί προσφυγικού οικισμού ΦΕΚ 467Δ 18/6/2001

4.1.12    Ν.2946/01 ως ισχύει

4.1.13    Ν.1650/86

4.1.14 Ν.4442/16 και Ν.4483/17

4.1.15 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β‘)

4.2        Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , είναι δυνατή , εφόσον για τον συγκεκριμένο χώρο :

4.2.1      Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από πολεοδομικές η άλλες ρυθμίσεις

4.2.2      Δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία για ειδικούς λόγους δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

4.3  Για ειδικούς λόγους και κατόπιν μελέτης μπορεί να εγκρίνεται κανονιστική πράξη που αφορά συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο. Στην περίπτωση αυτή η χωροθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων και ο επιτρεπόμενος εξοπλισμός εναρμονίζεται με τη αρχιτεκτονική διαμόρφωση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.

Άρθρο 5.          Διευκρινιστικοί Όροι και έννοιες

5.1        Κοινόχρηστος χώρος, στον παρόντα κανονισμό, νοείται ο κοινής χρήσης ελεύθερος χώρος, που καθορίζεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχει τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο

5.2.                   Τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται στο Δήμο εις βάρος αυτών που χρησιμοποιούν, διαρκώς ή πρόσκαιρα, τις πλατείες, τα πάρκα, τις οδούς, τα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους και εν γένει τους κοινόχρηστους χώρους. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΣΤε 140/89, Δι.Δικ. 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.

5.3                    Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιώτη, που υπόκεινται σε ανάκληση σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου και των Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

                        Η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.

5.4                    Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης και αποσκοπεί όχι μόνο στην ποινική τιμωρία του αδικήματος, αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού.

5.5                    Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Αρμοδίου Οργάνου (Στ Ε 766/87 Νο Β 1990 σελ. 739). Αυθαίρετη, επίσης, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας αδείας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της αδείας (άρθρο 13 παρ. 15 εδάφιο α’ Β Δ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, ως ισχύει)

5.6         Δρόμος είναι η κοινόχρηστη έκταση, που εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.

5.7                    Πεζοδρόμιο θεωρείται το υπερυψωμένο, ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο, τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.

5.8        Πεζόδρομος νοείται η οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς, καθώς και για την είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης των παρόδιων ιδιοκτησιών, ως και για τα οχήματα εφοδιασμού ή τροφοδοσίας (σε συγκεκριμένες ώρες) ή τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

5.9        Εμπόδια θεωρούνται γενικότερα ο αστικός, οδικός και εμπορικός/επαγγελματικός εξοπλισμός ήτοι: δένδρα, στύλοι (φωτισμού, ηλεκτροδότησης, ηχητικής σήμανσης στους σηματοδότες κτλ.), καρτοτηλέφωνα, ταχυδρομικές θυρίδες, υπαίθριοι κατανεμητές τηλεφωνικών δικτύων (kvo=kafao) ή συναφείς εγκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφελείας, κρουνοί, διαφημιστικές πινακίδες ή εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών, στάσεις λεωφορείων, κουβούκλια κτλ.

5.10       Επαγγελματικός /Εμπορικός εξοπλισμός θεωρούνται τα κάθε μορφής λειτουργικά ή διακοσμητικά κινητά στοιχεία (τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, σκίαστρα, προθήκες, πάγκοι, εμπορεύματα και μηχανήματα) που εξυπηρετούν την πελατεία και την λειτουργία των καταστημάτων.

5.11       Αστικός εξοπλισμός είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου, όπως κάδοι απορριμμάτων, κολωνάκια, ζώνες πράσινου, υδάτινα στοιχεία (πχ. σιντριβάνια), κιγκλιδώματα, παγκάκια, πεζούλια, φωτιστικά.

5.12                  Οδικός εξοπλισμός είναι ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών και της κυκλοφορίας, όπως φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κ.τ.λ..

5.13       Κατάστημα είναι ο αυτοτελής χώρος όπου λειτουργεί κάθε φύσεως εμπορική, ή παροχής υπηρεσιών επιχείρηση και, εν προκειμένω, μόνο στον ισόγειο χώρο.

5.14       Κατοικία είναι ο αυτοτελής χώρος όπου κατοικούν άτομα.

5.15       Ποδηλατόδρομοςείναι η οδός, ή τμήμα της οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.

5.16       Όχημα είναι το μηχανοκίνητο μέσο , το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, ή πραγμάτων.

5.17       Στάθμευση είναι η ακινησία του οχήματος για οποιοδήποτε λόγο, ήτοι: α) της ανάγκης να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την οδό ή την σύγκρουση με εμπόδιο, β) της συμμόρφωσής του με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήματος δεν υπερβαίνει τον απαιτούμενο χρόνο, γ) της επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών και της φορτοεκφόρτωσης πραγμάτων.

5.18       Στάση είναι η ακινησία του οχήματος επί χρόνο απαιτούμενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση πραγμάτων.

Άρθρο 6.          Αρμοδιότητες για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι:

6.1        Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών , για την χορήγηση της άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου.

6.2        Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη, της Άδειας Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου.

6.3        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , που επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση, ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

6.4        Η Δημοτική & η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) βάσει της κείμενης Νομοθεσίας

Άρθρο 7.          Παραχώρηση Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

Κατ’ αρχήν είναι γενικά αντιληπτό και σαφές ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η κατάληψη και χρήση κοινοχρήστων χώρων από κανένα (οργανισμό, σύλλογο, ιδιώτη κλπ.) για οιαδήποτε χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Δήμο.

7.1        Καθορισμός του εμβαδού του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

7.1.1      Σε κάθε κατάστημα υγειονομικού ελέγχου παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος που αντιστοιχεί στο εμβαδόν του 70% της προβαλλόμενης πρόσοψης του και βρίσκεται απαραιτήτως στο ισόγειο.

7.1.2      Το εμβαδόν του χώρου αυτού υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος της κυρίας όψης (εξαιρούνται τυχόν μάντρες, προσθήκες μικρών κτισμάτων, κλπ) επί το ύψος του καταστήματος, που μετριέται από το έδαφος (από το ψηλότερο σημείο του εδάφους στην όψη, αν το έδαφος είναι υπό κλίση) μέχρι το κατώτερο σημείο της πλάκας της υπερκείμενης ιδιοκτησίας.

7.1.3      Το 70% του εμβαδού αυτού προβάλλεται στον κοινόχρηστο χώρο και έτσι καθορίζεται ο χώρος που μπορεί να καταλάβει το κατάστημα για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων του.

7.1.4      Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα, αν κατά την κρίση του Δημάρχου δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.

7.1.5      Στις περιπτώσεις που η όψη βρίσκεται σε απότμηση, τότε ο παραχωρούμενος χώρος ορίζεται από την ορθή προβολή των ορίων της όψης (κάθετα δηλαδή) προς τον άξονα του ενός από τους δύο δρόμους υπό γωνία. Ο χώρος προς κατάληψη παραχωρείται σε μία από τις δύο πλευρές του καταστήματος.

7.2        Οριοθέτηση του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

7.2.1      Γενικά

7.2.1.1   Η επιφάνεια του παραχωρούμενου χώρου θα είναι ενιαία ή και τμηματική ή παράπλευρη εάν υπάρχουν δομημένα εμπόδια ή ελεύθεροι χώροι αρκεί να μην εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πεζών,όπως στον πεζόδρομο της οδού Σάρδεων και στη πλατεία Ελ. Βενιζέλου ή όπου αλλού προκύπτει η ανάγκη.

7.2.1.2   Δεν επιτρέπεται η χρήση του αστικού εξοπλισμού προς όφελος των καταστηματαρχών και δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση, που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού, που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος

7.2.1.3   Ιδιαίτερα σε χώρους στάσης, που υπάρχουν πεζούλια, καθιστικά, παγκάκια κλπ, η απόσταση μπροστά από το καθιστικό θα πρέπει να είναι 2,20 μ (0,70 μ χώρος για τα πόδια του καθήμενου συν 1,50 μ για τη ζώνη της ελεύθερης διάβασης πεζού).

7.2.1.4   Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να εμποδίζεται η ανάδειξη και προβολή των μνημείων του Δήμου.

7.2.2      Πεζοδρόμια

7.2.2.1   Στα πεζοδρόμια τα όρια του παραχωρούμενου χώρου θα απέχουν 1,50 μ από οποιοδήποτε εμπόδιο, ή στοιχείο αστικού ή οδικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να δημιουργείται η ζώνη ελεύθερης διάβασης πεζού, πλάτους 1,50 μ (και ελεύθερου ύψους 2,20 μ), όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

7.2.2.2   Για την χορήγηση άδειας κατάληψης  πεζοδρομίου όλων των καταστημάτων, το πλάτος του πεζοδρομίου θα είναι άνω των 1,50μ.. Σε περίπτωση που το πλάτος είναι μικρότερο δεν θα χορηγείται καμιά άδεια, για να υπάρχει ασφαλής διέλευση των πεζών & κυρίως αμαξιδίων ΑΜΕΑ κλπ.

7.2.2.3   Στα υφιστάμενα πεζοδρόμια με μικρότερο πλάτος του 1,50μ, η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εμποδίου.

7.2.2.4   Οι προεξοχές στις γωνίες των πεζοδρομίων δεν προσμετρούνται στο πλάτος του πεζοδρομίου επειδή κατασκευάστηκαν με σκοπό την διευκόλυνση των πεζών ,που διασχίζουν το δρόμο και την αποτροπή στάσης / στάθμευσης οχημάτων στις γωνίες.

7.2.2.5   Όπου υπάρχει αστικός εξοπλισμός, παρτέρια, στάσεις λεωφορείων, ποδηλατόδρομος κλπ, το πλάτος του πεζοδρομίου υπολογίζεται ως η απόσταση μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής ΡΓ (ή της οικοδομικής γραμμής ΟΓ αν αυτή συμπίπτει με την ρυμοτομική) του καταστήματος και της νοητής γραμμής των ανωτέρω.

7.2.3      Πεζόδρομοι

7.2.3.1   Στους πεζόδρομους ο παραχωρούμενος χώρος θα ορίζεται έτσι ώστε να παραμένει ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια ζώνη 3,50μ τουλάχιστον, για τη διέλευση των πεζών και των επιτρεπομένων οχημάτων , εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια ή διαμορφώσεις .

7.2.3.2   Στα καταστήματα, που ήδη υπάρχουν στους πεζόδρομους, η άδεια θα δίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σημείου του πεζόδρομου, δηλαδή η εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, η ομαλή διέλευση των πεζών, η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων, ο αστικός εξοπλισμός, η γενική αισθητική του χώρου.

7.2.3.3   Η χορήγηση άδειας θα εξετάζεται χωριστά για κάθε κατάστημα από τις υπηρεσίες του Δήμου.

7.2.4      Πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι

7.2.4.1   Αν παρεμβάλλεται δρόμος μεταξύ του προς διάθεση κοινόχρηστου χώρου και του καταστήματος, το οποίο δεν έχει ικανοποιητικό χώρο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του, τότε του παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος απέναντι, που θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις αυτού του κανονισμού.

7.2.4.2   Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε καταστήματα που δεν έχουν πρόσοψη σε πλατεία. Η χρήση θα διατίθεται στους εκμεταλλευτές των περί αυτήν καταστήματα, εφόσον αυτά προβάλλονται στην πλατεία, ως πλατεία νοούμενης της επιφάνειας που λόγω θέσεως και τρόπου κατασκευής της είναι προορισμένη για κυκλοφορία και παραμονή του κοινού για ανάπαυλα.

7.2.5      Παρακείμενες / Όμορες Ιδιοκτησίες

7.2.5.1   Δίνεται το δικαίωμα στον καταστηματάρχη να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα μπροστά από όμορη ιδιοκτησία, υπό τον όρο ότι οι ιδιοκτήτες των ως άνω όμορων ιδιοκτησιών, είτε δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση σχετικής άδειας, είτε έχουν προηγουμένως επιτρέψει την παραχώρηση και τη χρήση του, με γραπτή υπεύθυνη δήλωσή τους, σε παρακείμενο κατάστημα.

7.2.5.2   Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από την είσοδο κατοικίας ή πολυκατοικίας σε χώρο ίσο με το εύρος της εισόδου.

7.3        Καθορισμός Ειδικών Περιπτώσεων Κοινοχρήστων Χώρων.

7.3.1      Πεζόδρομος Σάρδεων

7.3.2      Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

7.3.3      Ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος προσδιορίζεται από τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου βάσει των δεδομένων που έχουν υποβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την αισθητική κάθε πλατείας ξεχωριστά, την κείμενη νομοθεσία και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7.3.4      Η άδεια , η λειτουργία και η χρήση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του προσφυγικού οικισμού πρέπει να πληροί τις διατάξεις όπως αυτές περιγράφονται στους κανόνες του ΠΔ (ΦΕΚ 467Δ 18/6/2001)

7.3.5      Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με διακριτή γραμμή με συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

7.3.6      Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος

7.3.7. Δεν επιτρέπεται το πάρκινγκ αυτοκινήτων και μηχανών σε όλες τις πλατείες και των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων και με ευθύνη των παροδίων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που κάνουν χρήση των χώρων αυτών.

Άρθρο 8.          Εξοπλισμός και λειτουργία του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για την κατάληψη από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

8.1        Στον παραχωρούμενο χώρο η κατάληψη συνίσταται μόνο από τα εξής λειτουργικά στοιχεία επαγγελματικού εξοπλισμού:

8.1.1      Τραπεζοκαθίσματα

8.1.2      Πινακίδα (stand) με τον τιμοκατάλογο/μενού/ προσφορές του καταστήματος

8.1.3      Κινητά στοιχεία σκίασης και προστασίας από τη βροχή που διακρίνονται σε ομπρέλες και τέντες.

8.1.3.1   Η μέγιστη επιφάνεια που μπορούν να καλύπτουν οι ομπρέλες μπορεί να είναι ίση με την επιφάνεια του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Οι ομπρέλες θα είναι με κινητό κεντρικό στήριγμα, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται και θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται οι είσοδοι των κτιρίων και η ανάπτυξη των δέντρων.

8.1.3.2   Η τοποθέτηση τεντών, στην όψη του κτηρίου, θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 3 μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία. Οι τέντες αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου (Απόφαση α.π. 52716/20-11-01 του ΥΠΕΧΩΔΕ) και δεν θα έχουν διαφημιστικά μηνύματα.            

8.2        Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμε­νου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών, που θα προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου .

8.3        Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων και ειδικών διαχωριστικών πλαισίων από τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία περιχαρακωμένων περιοχών μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.

8.4        Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή (όπως υποστυλώματα, δάπεδα, ξύλινες πέργκολες, φωτιστικοί στύλοι, κ.λπ., καθώς και η τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ντουλαπιών, κλιματιστικών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αυτόματων πωλητών κ.λπ.), ή παρέμβαση /επέμβαση στην υποδομή τους, καθώς και η τοποθέτηση πακτωμένων στο έδαφος τραπεζιών, πάγκων σερβιρίσματος, καθισμάτων και άλλων αντικειμένων.

8.5        Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση παντός είδους εμπορευμάτων, ή άλλων αντικειμένων (τελάρα, κιβώτια, φιάλες υγραερίου, σιδηροκατασκευές, κλπ) έξω από οποιοδήποτε κατάστημα και ιδιαίτερα στους χώρους των κεντρικών πλατειών.

8.6        Η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

8.7        Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.

8.8        Απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πάσης φύσεως επί των πλατειών και των πεζοδρόμων όπως και σε κάθε κοινόχρηστο χώρο. Σε κοινόχρηστους χώρους με μη επαρκή φωτισμό έχει δυνατότητα ο χρήστης να τοποθετήσει φωτιστικά σώματα, με αίτησή του στο Δήμο η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας της Ζωής και επιβλέπεται από την Τεχνική Υπηρεσία .

8.9        Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η χρήση πάσης φύσεωςμεγαφωνικών εγκαταστάσεων, ούτε διαφημιστικών στοιχείων οιασδήποτε μορφής και είδους σε κοινόχρηστους χώρους. Οι ηχητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός του καταστήματος (Υγειονομική Διάταξη ΥΓ. Α5/3010/85).

8.10       Οι καταστηματάρχες φέρουν οι ίδιοι την αποκλειστική ευθύνη για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες των καταστημάτων τους , δηλαδή πέραν εκείνου για τον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης με σχετική άδεια του Δημάρχου ως και για διαφορετική χρήση αυτών.

8.11       Απαγορεύεται η καταστροφή, φθορά, κλάδεμα η κοπή δένδρων, φυτών, λουλουδιών και γενικά πρασίνου που βρίσκεται σε πλατείες, νησίδες, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους

8.12       Οι καταστηματάρχες που χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν να διατηρούν καθαρούς τους παραχωρούμενους χώρους και με δικό τους προσωπικό να προβαίνουν καθημερινά στον καθαρισμό τους. Επίσης οφείλουν να τοποθετούν επαρκή αριθμό δοχείων απορριμμάτων, για την απόρριψη σκουπιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας .

8.13       Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης επαγγελματικού εξοπλισμού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσμενείς παράγοντες και κίνδυνοι από ατυχήματα, τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

8.14       Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με το καθοριζόμενο από την υπηρεσία του Δήμου ωράριο ανάπτυξης και απόσυρσης των τραπεζοκαθισμάτων, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια της καθαριότητας της πλύσης και της περισυλλογής των απορριμμάτων.

8.15       Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εκδίδεται ύστερα από αίτηση φορέων διοργανωτών, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την υποχρέωση των φορέων- διοργανωτών, για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία τους από κάθε μορφής ρύπανσης και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών .

8.16       Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται άμεσα και αζημίως να αποσύρουν με δικιά τους φροντίδα τα τραπε­ζοκαθίσματα και να παραχωρούν στον Δήμο τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και πεζοδρόμους), για την οργάνωση εκδηλώσεων που γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου. Προς τούτο ειδοποιούνται εγγράφως από τον Δήμο 10 ημέρες πριν από την τέλεση της εκδήλωσης

8.17       Το δικαίωμα της χρήσης τμήματος κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους παρόδιους καταστηματάρχες ύστερα από σχετική αίτηση από 1ης Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα αφορά την αίτηση τους για το επόμενο ημερολογιακό έτος, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς τόσο ο σκοπός της προοριζόμενης χρήσης όσο και τα τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος που επιθυμεί να κάνει χρήση.

8.18       Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να είναι σύμφωνη με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας – γνωστοποίηση τους.

8.19       Στην άδεια αναγράφεται ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ανάλογου τέλους και αυτή έχει ισχύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκε. Η χορηγηθείσα άδεια μαζί με το εγκεκριμένο σχέδιο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο .

8.20       Με την λήξη της αδείας απομακρύνονται πάραυτα με επιμέλεια του επιχειρηματία από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα περιλαμβανόμενα αντικείμενα και σε περίπτωση αδιαφορίας αυτού, απομακρύνονται πάραυτα και χωρίς ειδοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και με σχετική χρέωση αυτού.

8.21       Δε χορηγείται άδεια για χρήση κοινόχρηστων χώρων σε καταστηματάρχες που δεν έχουν εξοφλήσει καθυστερημένες οφειλές τους κάθε μορφής προς το Δήμο.

8.22       Οι επιτρεπόμενοι για χρήση χώροι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίζονται σε ζώνες ανάλογαμε την κεντρικότητα και την εμπορικότητα τους.

Άρθρο 9.          Χορήγηση Άδειας Τοποθέτησης Τραπεζοκαθισμάτων

9.1        Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ). καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

9.2        Το τέλος είναι ετήσιο ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης και ανάλογα την περιοχή -ζώνη- της πόλης και καταβάλλεται εφάπαξ στο ταμείο του Δήμου. Ο αριθμός του τριπλότυπου είσπραξης του τέλους αναγράφεται στην άδεια.

9.3        Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσον και την τοποθέτηση σ’ αυτόν λειτουργικών στοιχείων επαγγελματικού εξοπλισμού, έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους, που εκδόθηκαν ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσής τους. Η αίτηση ανανέωσης της άδειας πρέπει να γίνεται το χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Μετά την λήξη της άδειας, αν δεν υπάρξει ανανέωση, απομακρύνονται πάραυτα τα τραπεζοκαθίσματα και ο επαγγελματικός εξοπλισμός από τον κοινόχρηστο χώρο όπως ορίζεται και ανωτέρω στην περίπτωση 8.20.

9.4        Το τέλος καθορίζεται ετήσιο κατά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.), ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.

9.5        Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 ως ισχύει, το τέλος οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω και αν γίνεται χρήση του χώρου για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους. Εάν π.χ. χορηγείται άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο κατά τη θερινή περίοδο, θα καταβληθεί στο Δήμο τέλος για ολόκληρο το έτος και όχι μόνο για τους μήνες της θερινής περιόδου. Το γεγονός εξάλλου ότι ο Δήμος εισπράττει το τέλος για ολόκληρο το έτος, δε σημαίνει ότι η άδεια που χορηγείται πρέπει υποχρεωτικά να είναι ετήσιας διάρκειας.              

9.6        Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου προσκομίζοντας και τα εξής νόμιμα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και ότι θα τον τηρεί αυστηρά.
  • Άδεια λειτουργίας (ή Γνωστοποίηση )του καταστήματος.
  • Για τα νέα καταστήματα ή σε περίπτωση αλλαγής των τετραγωνικών της κατάληψης των κοινοχρήστων χώρων, σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:50 του προτεινόμενου χώρου προς κατάληψη για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από Μηχανικό

Άρθρο 10.         Παραβάσεις – Κυρώσεις

10.1     Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών ανά έτος, αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

10.2.    Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας , τηρούνται στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιδεικνύονται κατά τη διενέργεια ελέγχου από αρμόδια όργανα του      Δήμου.

10.3     Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα ,αυτά καθαιρούνται και απομακρύνονται με συνεργεία ευθύνης του Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας , η προκύπτουσα δαπάνη επιβάλλεται εις βάρος του ιδιοκτήτη του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ο όποιος χορηγεί με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως του , ανέκκλητη προς τούτο εντολή προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου να προβούν στις απαραίτητες και κατά τα ως άνω ενέργειες

10.4     Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παραγράφου 2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου, του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση. Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της επιδόσεως. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών. Τα αντικείμενα που αφαιρούνται, καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού (Άρθρο 55 του Ν.4483/17).

10.5       Σε περίπτωση υποτροπής και προσωρινής αφαίρεσης της άδειας δυο (2) φορές εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, θα δύναται η αρμόδια Υπηρεσία να εισηγείται την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος) .

10.6       Σε περίπτωση διαπίστωσης ρύπανσης των χώρων που αφορά ο παρών κανονισμός, στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, ποινές (άρθρο 26 παρ. 9 Ν. 1828/3.1.89) (Ν. 1650/86 αρθ. 30) και τις διατάξεις περί καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων του ισχύοντα κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

10.7       Για κάθε προξενούμενη στους πεζόδρομους – πλατείες, και στα διάφορα στοιχεία τους, φθορά θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου.

10.8       Οι καταστηματάρχες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και με τις υποδείξεις των οργάνων των Υπηρεσιών του Δήμου της Δημοτικής και της Αστυνομικής Αρχής.

10.9       Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τα ελεγκτικά όργανα του Δήμου η την αστυνομική αρχή. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική έκθεση Έλεγχου βάσει της παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980 κυρώσεις του άρθρου 458 του ποινικού κώδικα (όπως αυτό το τροποποιήθηκε και ισχύει) επιβάλλοντας σε όσους :

 • Στερούνται άδειας και χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο
 • Κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων
 • Εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3 του Ν.1080/1980 ως ισχύει.

Η αστυνομική αρχή, είτε αυτεπάγγελτα επιλαμβανόμενη είτε κατόπιν αιτήσεως του δήμαρχου, υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ άδειας χρήση των κοινόχρηστων χώρων . Η απομάκρυνση των αντικειμένων που τοποθετηθήκαν αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι αυτό , κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνομικής αρχής και σε περίπτωση άρνησης αυτών , από όργανα του δήμου με την συνδρομή της αστυνομικής αρχής

10.10     Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγούμενης αδείας καθώς και η αλλαγή της χρήσης αυτής τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας .

             Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΟΚ και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.

Άρθρο 11.         Έναρξη Εφαρμογής

             Ισχύς του κανονισμού

11.1       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του ΚΔΚ μπορούν να εκδίδονται από τους ΟΤΑ τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων

11.2       Επί μέρους θέματα του παρόντος (λ.χ. περί καθορισμού των τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων) ρυθμίζονται με Κανονιστικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3463/2006.

11.3       Οι διατάξεις του Κανονισμού ισχύουν εφόσον δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (λ.χ. υγειονομικού περιεχομένου, περί δημοσίων έργων και χώρων, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Κτηριοδομικού Κανονισμού, του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, των αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης κλπ).

11.4       Η παρούσα απόφαση θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα εκάστοτε εκδιδόμενα διατάγματα χρήσεων γης.

11.5       Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την επομένη της έγκρισης του από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αθηνών και της δημοσίευσης αυτού ως ο νόμος ορίζει .

11.6       Κάθε άλλη απόφαση όσο αφορά στη λειτουργία των αναφερομένων πεζόδρομων και πλατειών όπως η υπ.αριθμ. 91/2015 προηγούμενη απόφαση Α.Δ.Σ. παύει να ισχύει με την έγκριση του παρόντος Νέου Κανονισμού .

11.7       Ο ανωτέρω κανονισμός θα δημοσιευθεί μία φορά σε τοπικό Μέσο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία.

11.8       Για την τήρηση του παρόντος κανονισμού υπεύθυνοι είναι η ΕΛ.ΑΣ., οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι επαγγελματίες και οι πολίτες.

11.9       Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στην ευσυνειδησία των πολιτών και των ενδιαφερομένων επαγγελματιών

11.10     Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου .

11.11     Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όταν συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου , δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ.

Κεφάλαιο Β΄

Κανονισμός χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε Κ.Υ.Ε.

Άρθρο 12

Ισχύουσα Νομοθεσία, Αποφάσεις και Διατάξεις

Η παρούσα Κανονιστική Απόφαση, που αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης και ανάκλησης των Αδειών περί Λειτουργίας Μουσικής (είτε µε μηχανικά μέσα, είτε µε μουσικά όργανα), έλαβε υπόψη της και βασίσθηκε στις κάτωθι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα στις εξής:

α. Το Π.Δ.180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτωνπωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης», [Φ.Ε.Κ. 46/τ.Α΄/1979], όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε µε τα Π.Δ. 231/1989, 457/1990, 282/1998, 257/2001 και 264/2003, όπως και το Π.Δ.1180/08-10-1981 [Φ.Ε.Κ. 293/τ.Α΄1981].

β.Την υπ’ αριθμ. Α5/3010 Απόφαση Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 14 Αυγ./2 Οκτ.1985, «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων», [Φ.Ε.Κ. 593/τ.Β΄/06-10-1985 – Διορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 4/τ.Β΄/15- 01- 1986, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Υ2/οικ./15438/10-10-2001 [Φ.Ε.Κ. 1346/τ.Β΄/2001] κοινής υπουργικής απόφασης.

γ.Τα άρθρα 1, 3, 14, 18 παρ. 1β, 32, 55, 56, 63 παρ.1 και 2, 66 και 69 του Ν. 2121/1993 «Περί προστασίας της πνευματικήςιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [Φ.Ε.Κ. 25/τ.Α΄/04-03-1993) σε συνδυασμό µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» [Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α΄/06-10-1994].

δ.Την υπ’ αριθµόν 3/1996 Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β΄/12-01-1996], όπως αυτή ισχύει.

ε. Τις υπ’ αριθμόν 7617/14-03-1996 και 60153/1996 και 51/06 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

στ. Τα άρθρο 6 και 21 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση ΚώδικαΔιοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» [Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/09-03-1999] ως και το άρθρο 22 του Ν. 3563/07.

ζ. Την υπ’ αριθμ. 17/01-11-1999 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως και την υπ΄αριθμ. 501/2000 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.

η. Τα άρθρα 75 [παρ. 2,περ. 13, 15, 16και18], 76παρ. 1, 79παρ.1 εδ. γ΄ και 80 παρ. 4 και επόμενα Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων [Κ.Δ .Κ] [Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-06-2006] .

θ. Το Π.Δ.149/2006 «Υγεία- ασφάλεια εργαζομένων εκτιθεμένων σεκινδύνους από θόρυβο» [Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/2006] σε εναρμόνιση µε την Οδηγία 2003/10/ΕΚ [ σχετ. το ΠΔ 85/91 [ ΦΕΚ 1346.τ Β].

ι. Την υπ’ αριθμ. 26/20-03-2007 Εγκύκλιο του ΥπουργείουΕσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ια.Την υπ’ αριθμ. 12/19421/24.06.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ιβ.Την υπ’ αριθμ. 43721/13-07-2009 «Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία» [Φ.Ε.Κ.1492/τ.Β΄/2009].

ιγ. Ν. 3852/2010 & Ν. 4555/18 Ως ισχύει

ιδ.Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου [Φ.Ε.Κ. 3106/τ.Β΄/9-12-2013] ς .

ιε. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15702/18-02-2011 οδηγία του ΕποπτικούΟργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας [Ο.Π.Ι.] του Υπουργείου Πολιτισμού, για την εφαρμογή του Ν.2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και στις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού και στα Ιδιωτικά Γυμναστήρια.>.

ιστ. Το Π. Διάταγμα περί προσφυγικού οικισμού ΦΕΚ 467Δ 18/6/2001

ιζ. Το Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263Α) Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

ιη. την υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23-06-2017 (ΦΕΚ2161/Β΄/23-06-2017)

κ. το άρθρο 57 του Ν. 4249/14 [ΦΕΚ 73/Α/24-3-14] <Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος >.

κα. το άρθρο 9 του Ν. 4235/14 [ΦΕΚ 32/Α].

κβ. Την υπ.αριθμ. 293/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

κγ. Την με αριθμό πρωτ. 28553/26-08-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ περί της χρονικής ισχύος άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

κδ. Το Ν.3274/2004 ‘’Οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού

κε. Το Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010)

κστ. κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο διάταξη.

λ. Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/16)

λα. Κ.Υ.Α.16228/18-05-2017 (ΦΕΚ1723/17)

Άρθρο 13

Ορισμοί.

13.1 Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνωννοείται η χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση των μουσικών έργων που γίνεται δημόσια προς το κοινό με οποιονδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο παραγωγής, αναπαραγωγής, χρήσης, εκτέλεσης, μετάδοσης ή αναμετάδοσης των μουσικών έργων – μουσικής (Ελλήνων & ξένων), εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου, ανεξάρτητα από τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία – χρήστη της μουσικής.

13.2 Ηχορύπανση – κοινή ησυχία – Δημόσια υγεία.

Η ηχορύπανση, που πρόσφατα χαρακτηρίστηκε ως ρύπος, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές απειλές που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. Η προστασία του περιβάλλοντος αναγορεύεται από τον Συνταγματικό και τον κοινό Νομοθέτη σε θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας, για την υλοποίηση της οποίας έχουν θεσπιστεί ειδικότερες ρυθμίσεις, με τις οποίες προβλέπεται και η επιβολή κυρώσεων εις βάρος εκείνων που με την συμπεριφορά τους προσβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την ποιότητα του περιβάλλοντος. Ενόψει των επαπειλούμενων εις βάρος των πολιτών δυσμενών επιδράσεων από την εν λόγω λειτουργία των Κ.Υ.Ε., θεσπίστηκαν η Υγειονομική Διάταξη (Υπ. Αποφ. Α5/3010/1985) και οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 457/1990 που τροποποίησε το Π.Δ. 180/1999, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες ακριβώς ιδίως μετά την θέση σε ισχύ της πιο πάνω Υπ. Αποφ., με την οποία καθιερώθηκε η με βάση αντικειμενικά κριτήρια με την βοήθεια ειδικών οργάνων μέτρηση του θορύβου που προκαλείται από την μουσική στα προαναφερόμενα καταστήματα (Κ.Υ.Ε.)

13.3 Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων είναι η διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την Δημόσια Αρχή για την χρήση της μουσικής και των μουσικών οργάνων.

13.4 Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής είναι η ανεξάρτητη της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων, διοικητική πράξη η οποία δύναται να χορηγηθεί κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 (ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β΄) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κανονιστική πράξη του Δήμου. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών παρά μόνο της υποβολής της γνωστοποίησης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων.

Άρθρο 14

Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

Η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, η οποία εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (Β΄ 15).

Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται. (άρθρο 29 παρ.1 Ν.4442/16)

Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 τη δήλωση χρήσης. (άρθρο 29 παρ.2 Ν.4442/16)

Ο ενδιαφερόμενος αφου γνωστοποιήσει την χρήση μουσικής οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί τους όρους χρήσης μουσικής που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (ένταση μουσικής, ωράριο χρήσης μουσικής κ.α.). Ειδικότερα για το ωράριο χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων που χορηγείται τελεί επίσης, υπό τον όρο της λειτουργίας της μουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και ωραρίου χρήσης και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» [Φ.Ε.Κ. 15/τ.Β΄/12-01-1996], όπως αυτή ισχύει.

Αναλυτικότερα ορίζεται ότι για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν στο Δήμο η χρήση και λειτουργία μουσικής και μουσικών οργάνων, για τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου, θα χορηγείται  μέχρι την 22.00΄ ώρα και για τη θερινή περίοδο, δηλαδή από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου θα χορηγείται μέχρι την 23.00΄ ώρα, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες ήτοι από την 15.00΄ έως την 17.30΄ώρα θα απαγορεύεται η χρήση και η λειτουργία μουσικής.

Άρθρο 15

Κυρώσεις σχετικές με τη μη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

Η μη γνωστοποίηση της χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων αποτελεί παράβαση και εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. 16228/18-05-2017 (ΦΕΚ 1723/17 τ.Β΄)

Άρθρο 16

16.1 Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου, προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. (άρθρο 29 παρ.3Ν.4442/16). Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου ή κάποιου άλλου δικαιολογητικού. (παρ.3 άρθρο 7 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β’)(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.9/5951/24.02.2017). Περαιτέρω πληροφορίες θα μπορεί να αναζητά ο Δήμος από την αίτηση της γνωστοποίησης. Το συμβούλιο κοινότητας του αρμόδιου Δημοτικού Διαμερίσματος αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, για καταστήματα εντός των ορίων της κοινότητας. (περίπτ. ιδ παρ.1 άρθρο 83 Ν.3852/2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.4623/19)

Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνεται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε. Ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίσει για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και του Δήµου γενικότερα. Ταυτόχρονα ο Δήμος προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των καταστημάτων – επιχειρήσεων και της δραστηριότητας αυτών, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω Αστυνομικής Διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη και τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής, αλλά και την αρμονική συμβίωση των επιχειρηματιών και των κατοίκων της πόλης, ορίζεται ότι  παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων θα χορηγείται ως εξής: για τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 1.00΄ ώρα και για τη θερινή περίοδο μέχρι την 2.00΄ ώρα.

16.2 Δικαιολογητικά για έκδοση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων.

Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, καθορίζονται τα κάτωθι:

 • Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο
 • Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης

Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια παράτασης του ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, θα ελέγχεται και η Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του ενδιαφερομένου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Άρθρο 17

Διοικητικά Πρόστιμα

Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούμενη από το Δήμο άδεια παράτασης μουσικής, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηματία «χρήστη της μουσικής», διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις των νόμων.

Η μη ύπαρξη ή η κακή χρήση της άδειας χρήσης μουσικής , παράτασης και λειτουργίας μουσικών οργάνων συνεπάγεται :

Α. Ποινικές Κυρώσεις προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα [ διατάραξη κοινής ησυχίας κλπ].

Β. Διοικητικές Κυρώσεις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 του ΠΔ 180/79 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Υ1γ/Γ.Π/οικ/96967/8-10-12 [ ΦΕΚ 2718/Β] Υ/Δ/ξη και από την υπ΄αριθμ. Υ2/οικ/1652/2001 εγκ. Υπ. Υγείας Πρόνοιας [ προσωρινή ή οριστική απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος].

Γ. Επιβολή διοικητικών προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 3 του Ν. 3463/06.

Ειδικότερα :

Κατ’ εφαρμογή της παρ.3του άρθρου79 του Ν.3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, µε τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους έκδοσης, ισχύος και λειτουργίας των αδειών μουσικής που ο Δήμος τους χορήγησε, όσο και κατά εκείνων των επιχειρηματιών – υπευθύνων που χωρίς καν άδεια του Δήμου θα εκτελούν – χρησιμοποιούν μουσική εντός των καταστημάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, και ειδικότερα τα εξής:

 1. Για την πρώτη βεβαίωση παράβασης παράτασης ωραρίου μουσικής ή μουσικών οργάνων, ή χωρίς σχετική άδεια, δηλαδή για έλλειψη της παράτασης της αδείας μουσικής, πραγματοποιείται σύσταση για συμμόρφωση και έκδοση της σχετικής αδείας παρατάσεως.
 2. Για τη δεύτερη ως άνω παράβαση θα ανακαλείται για το υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους η παράταση μουσικής και μουσικών οργάνων
 3. Για την τρίτη ως άνω παράβαση θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 500€, για την τέταρτη το πρόστιμο των 1500€ και για την πέμπτη θα επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας. Αντί της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, επιβάλλεται εφεξής το διοικητικό μέτρο της διακοπής λειτουργίας, για το διάστημα και υπό τους όρους που περιγράφονται στο ως άνω σημείο του
  π.δ. 180/1979. Οι παραπάνω παραβάσεις, εφ’ όσον καταγραφούν, έχουν ισχύ για το ημερολογιακό (τρέχον) έτος.
 4. Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής κατά τη διάρκεια μεσημεριανού ωραρίου κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση και λειτουργία μουσικής, πρόστιμο εκατό ευρώ (100,00 €).
 5. Για την πρώτη αλλά και τις επόμενες βεβαιώσεις παράβασης για λειτουργία μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη τα 80 db για τα καταστήματα των άρθρων 37,38, 39 και 40 της Αιβ/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη και τα 100 db για τα κέντρα διασκεδάσεως του άρθρου 41), ορίζονται οι ποινές που περιγράφονται και στις παραγράφους 1,2,3 του παρόντος άρθρου κατ’ έτος.
 6. Για την πρώτη παράβαση για µη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόμενης αδείας μουσικής [π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία µε ανοικτά παράθυρα κ.λ.π.] ορίζονται οι ποινές που περιγράφονται και στις παραγράφους 1,2,3 του παρόντος άρθρου κατ’ έτος.
 7. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα θα επιβάλλονται κατόπιν βεβαίωσης της παράβασης από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και εν δυνάμει από τη Δημοτική Αστυνομία και θα βεβαιώνονται από το τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ως ο νόμος ορίζει.
 8. Η τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης των προστίμων έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή τους με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Άρθρο 18

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Όλες οι μέχρι την έκδοση της παρούσας εκδοθείσες αποφάσεις περί της λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων θα ισχύσουν ως έχουν χορηγηθεί μέχρι την λήξη τους.

2. Όλες ανεξαιρέτως του χρόνου έκδοσής τους αποφάσεις περί της λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων θα διέπονται ως προς τις κυρώσεις από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 19

Έναρξη Ισχύος και Δημοσίευση της παρούσας κανονιστικής απόφασης

19.1   Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την επομένη της έγκρισής του από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αθηνών και της δημοσίευσης αυτού. Η υπ. αριθμ. 169/2016 προηγούμενη Α.Δ.Σ. καταργείται όπως και κάθε άλλη απόφαση όσον αφορά τη λειτουργία των αναφερομένων παύει να ισχύει με την έγκριση του παρόντος Κανονισμού .

19.2       Ο ανωτέρω κανονισμός θα δημοσιευθεί μία φορά σε τοπικό μέσο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα Νομοθεσία.

19.3       Για την τήρηση του παρόντος κανονισμού υπεύθυνοι είναι η ΕΛ.ΑΣ., οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι επαγγελματίες και οι πολίτες.

19.4       Η τήρηση του παρόντος κανονισμού επαφίεται στην ευσυνειδησία των πολιτών και των ενδιαφερομένων επαγγελματιών

19.5       Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό , αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου .

19.6       Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όταν συντρέχουν λόγοι όπως π.χ. τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου , δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κλπ. ως ο νόμος ορίζει.

Επίλογος

Η διατήρηση της πόλης μας καθαρής, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων, η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η δημιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος σε αρμονία με το φυσικό, η ανάδειξη πολύ-λειτουργικού και πολυσήμαντου δικτύου πεζοδρόμων, κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης του απόλυτου χαρακτήρα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο, είναι βασική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση όλων των πολιτών να συνδράμουν το έργο του Δήμου και να συμβάλλουν ενεργά σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώματός τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που προσβάλλει το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *