Σχολικές Επιτροπές: Υπόθεση δημοκρατικής και εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, ή πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης;

Γράφει ο Παύλος Παπαθεοφάνους

Ο ορισμός των μελών της διοίκησης στα νομικά πρόσωπα των περισσοτέρων δήμων, αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαραθέσεων που πολλές φορές ήταν έντονες. Ειδικά για τα μέλη των διοικήσεων των σχολικών επιτροπών οι αντιπαραθέσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Ίσως, η συνεχής αλλαγή των διατάξεων που διέπουν τη σύνθεση των διοικήσεων των προαναφερόμενων επιτροπών δημιουργεί μια ασάφεια, καθώς και η ελλιπής προετοιμασία των δημοτικών ομάδων συντελούν στην οξύτητα των αντιπαραθέσεων. 

Ας δούμε την εξέλιξη του άρθρου 1, παράγραφος 1 που αναφέρεται στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών και συγκεκριμένα στη σύνθεσή τους, από το Φεβρουάριο του 2011 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019.

Στο τεύχος Β, αρ. φύλλου 318/25-2-2011 της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,  το άρθρο 1, παράγραφος 1 αναφέρει:

«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως 15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ΚΔΚ, ορίζονται οπωσδήποτε:

 • Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
 • Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα.

Τα υπόλοιπα μέλη, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού δεκαπέντε (15), που αφορά και το Δήμο μας μετά την εφαρμογή των καλλικρατικών διατάξεων, συμπληρώνονται από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, περιλαμβάνεται και ο δήμαρχος, δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου. ΔΥΟ (2) τουλάχιστον ορίζονται από την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει μέλη, τότε ορίζονται από την πλειοψηφία.

Το παραπάνω άρθρο με νέο ΦΕΚτεύχος Β΄, Αρ. φύλλου 310/2-2-2018 τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε ως εξής:

«Άρθρο 1 Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών»

1. Οι σχολικές επιτροπές που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των διατάξεων του άρθρου 103 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει, διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, οριζόμενο με τους αναπληρωτές του κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

Μεταξύ των μελών αυτών ορίζονται υποχρεωτικά:

 • Τουλάχιστον ένας διευθυντής/προϊστάμενος των νηπιαγωγείων, για τις σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, για τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν έως πέντε σχολικές μονάδες.
 • Τουλάχιστον πέντε διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιότερων, για τις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν περισσότερες των πέντε σχολικές μονάδες, μεριμνώντας για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπησή τους στο διοικητικό συμβούλιο, μέχρι και την συμπλήρωση των δεκαπέντε μελών.
 • Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Οι σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιούνται με τη νέα ρύθμιση είναι οι παρακάτω:

1. Ο αριθμός των διευθυντών που μετέχουν στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών, αυξάνεται σε ΠΕΝΤΕ, τουλάχιστον, εφόσον στο Δήμο λειτουργούν τουλάχιστον 5 σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας, όπως στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.

Σε περιπτώσεις μικρών πληθυσμιακά Δήμων με λιγότερες από ΠΕΝΤΕ σχολικές μονάδες σε κάθε βαθμίδα, στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχει το σύνολο των διευθυντών.

2. Καθιερώνεται η συμμετοχή τουλάχιστον ενός διευθυντή/προϊστάμενου νηπιαγωγείου, για τις σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι αλλαγές είναι σημαντικές για δύο λόγους:

α. αναγνωρίζεται και ενισχύεται ο ρόλος των διευθυντών στην κατανομή και διαχείριση των χρημάτων της ΚΑΠ που δίνει για τα σχολεία η κεντρική διοίκηση μέσω των Δήμων. Επίσης, πρόκειται για μια αναγνώριση του ρόλου του διευθυντή και του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, σε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες και

β. στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχει πλέον και εκπρόσωπος των νηπιαγωγείων. Με τη ρύθμιση αυτή τα νηπιαγωγεία, που μέχρι πριν ήταν οικονομικά εξαρτώμενα από το/τη Διευθυντή/τρια του αντίστοιχου Δημοτικού Σχολείου, αποκτούν φωνή στις συνεδριάσεις της σχολικής επιτροπής και αναγνωρίζεται, μερικώς, η συμμετοχή – συμβολή τους στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.

Η παράγραφος που αναφέρεται στον αριθμό των μελών που ορίζονται από την αντιπολίτευση παρέμεινε αμετάβλητη, για λόγους πολιτικής δεοντολογίας, όχι μόνο στην παρούσα τροποποίηση αλλά και στην επόμενη.

Μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2019, το άρθρο 1, παράγραφος 1, επαναδιατυπώνεται με το ΦΕΚ – τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 3537/20-9-2019.

«1. α. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν έως δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 του νόμου 3852/2010 και του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Μεταξύ των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών ορίζονται υποχρεωτικά:

 • Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
 • Μία/ένας (1) εκ των αρχαιοτέρων νηπιαγωγών για τη σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Μια/ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφισταμένων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.
 • Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό σχολικής μονάδας.

β. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ, φύλλου 134, 20-9-2019.

Τι αναφέρει η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ, φύλλου 134, 20-9-2019, που αποτέλεσε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης στην τελευταία συνεδρίαση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας (2-10-2019).

Άρθρο 6. Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους

«Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις».

 • Με τις ρυθμίσεις του τελευταίου νόμου ο ρόλος των διευθυντών, των ανθρώπων που γνωρίζουν καλύτερα από όλους τα προβλήματα των σχολικών μονάδων και θα διαχειριστούν, όπως προβλέπεται, τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης, ΚΑΠ, υποβαθμίζεται, καθώς ο αριθμός τους στη διοίκηση περιορίζεται από ΠΕΝΤΕ σε ΔΥΟ, μείωση κατά 60%.
 • Καταργείται η θέληση του νομοθέτη, που πρόβλεπε αναλογική εκπροσώπηση των δημοτικών παρατάξεων στη σύνθεση των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς τα 3/5 των μελών ορίζονται από το Δήμαρχο –που δεν είναι πάντα και η πλειοψηφούσα παράταξη– και τα 2/5 από τις υπόλοιπες παρατάξεις.

Βέβαια, πουθενά δεν αναφέρεται, ούτε στο παραπάνω άρθρο 6, αλλά ούτε και στο άρθρο 240 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ότι τα μέλη που προτείνονται από το Δήμαρχο θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι. Θα μπορούσε επομένως ο κάθε δήμαρχος, αναγνωρίζοντας την «παράλειψη» του τελευταίου νομοθέτη και αναγνωρίζοντας το ρόλο των διευθυντών στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, στην πρότασή του να συμπεριλάβει 3 επιπλέον διευθυντές, αποκαθιστώντας όχι μόνο την «παράλειψη», αλλά αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του, το ρόλο του συνόλου του εκπαιδευτικού προσωπικού της πόλης.

Παύλος Παπαθεοφάνους

Εκπαιδευτικός, πρώην διευθυντής

Πρώην μέλος της 2ης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου

Πρώην πρόεδρος της 1ης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *