Τι δεν είδε η ΕΡΤ και πολλά τοπικά μέσα – Η έκθεση του ΣΕΕΔΔ για το Νεκροταφείο

Το Σώμα Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα όργανο εσωτερικού ελέγχου του Δημοσίου. Πρόσφατα παρουσίασε δημόσια την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του για το 2016. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει και η συνοπτική παρουσίαση του ελέγχου που πραγματοποίησε «κατόπιν αιτήματος του οικείου Δημάρχου»στο Δήμο μας. Ο τρόπος που παρουσιάσθηκε αυτός ο έλεγχος σε σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου και του Δήμου, αφού δεν υπήρχε πουθενά η υπόμνηση ότι δεν αφορά τη σημερινή διοίκηση, ούτε ότι διενεργήθηκε μετά από σχετικό αίτημα του ίδιου του Δημάρχου Άρη Βασιλόπουλου. (Αναδημοσίευση από τον Παρατηρητή)

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, ο Παρατηρητής δημοσιεύει σήμερα την πλήρη αναφορά της έκθεσης πεπραγμένων του ΣΕΕΔΔ στο Δήμο μας,πραγματοποιώντας το ρεπορτάζ που δεν αξιώνονται να κάνουν τα τόσο ευαίσθητα στη δημοσιογραφική δεοντολογία τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΣΕΕΔΔ και είναι προσβάσιμη στον καθένα.

Όπως θα παρατηρήσει ο αναγνώστης περιγράφονται πολύ αναλυτικά τα σοβαρά αδικήματα που έχουν τελεσθεί τόσο από αιρετά, όσο και από διοικητικά στελέχη του Δήμου, για τα οποία πολύ λίγα έχουν γραφτεί στην πόλη μας παρότι η οικονομική ζημιά για τα ταμεία του Δήμου ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης γίνεται σαφές ότι η σημερινή διοίκηση προχώρησε στην μηχανογράφηση των διοικητικών υπηρεσιών του Κοιμητηρίου και στις υπόλοιπες υποδείξεις που έκανε το ΣΕΕΔΔ, ενώ έχει προχωρήσει και στις σχετικές νομικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των οφειλομένων.

 

Έλεγχος στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε κατόπιν αιτήματος του οικείου Δημάρχου, με αντικείμενο την τήρηση της νομιμότητας κατά α) την εκταφή και ανακομιδή των οστών του Κοιμητηρίου του «Κόκκινου Μύλου» και β) τη σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων εκμίσθωσης του Κυλικείου που λειτουργεί εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου, καθώς και του Ανθοπωλείου που λειτουργεί σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο πλησίον του Κοιμητηρίου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

α) Η εναπόθεση εντός σάκων συνολικά εβδομήντα ενός (71) λειψάνων προερχόμενων από αυτεπάγγελτες εκταφές (λόγω μη ύπαρξης ενδιαφέροντος από τους οικείους των νεκρών) που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015, κατά παράβαση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοιμητηρίου (άρθρα 7 παρ. 3, 8 παρ. 1-3, & 15), τα οποία θα έπρεπε να είχαν καταλήξει είτε σε τάφους αδιάλυτων, είτε στο οστεοφυλάκιο, είτε στο χωνευτήριο του Κοιμητηρίου, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου (άρθρα 7-10, 14 & 15).

β) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου δεν προέβησαν εγκαίρως στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την είσπραξη των μισθωμάτων και τη διασφάλιση των εσόδων του Δήμου από τη μίσθωση των δημοτικών ακινήτων του κυλικείου και του ανθοπωλείου του Κοιμητηρίου, από την έναρξη της μίσθωσης το 2006 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2014, με συνέπεια τη συσσώρευση οφειλών του μισθωτή ποσού 1.163.528,53 ευρώ πλέον των προσαυξήσεων. Περαιτέρω δε, δεν προέβη στην έγκαιρη δέσμευση του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας του μισθωτή και της εγγυήτριας (συζύγου του μισθωτή),με αποτέλεσμα να παρασχεθεί στους οφειλέτες το χρονικό περιθώριο να μεταβιβάσουν δύο ακίνητα ιδιοκτησίας τους και να μην είναι δυνατή η αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων. Ειδικότερα, η δέσμευση του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας του μισθωτή πραγματοποιήθηκε στις 4-2-2013 και της εγγυήτριας στις 18-11-2013, παρότι οι Χρηματικοί Κατάλογοι οφειλών είχαν εκδοθεί από το 2010 (Δεκέμβριο), 2011, 2012 και 2013 και συνεπώς η δέσμευση φορολογικής ενημερότητας θα έπρεπε να είχε γίνει τουλάχιστον αμέσως μετά την έκδοση των χρηματικών καταλόγων και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαήμερο κάθε ημερολογιακού διμήνου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1045/ 102080330-25/0016/2-2-1998 του Υπ. Οικονομικών [σχετ. ΚΥΑ 45081/97 (ΦΕΚ 1029/Β)].

γ) Η αρμόδια υπηρεσία Εσόδων του Δήμου δεν εφάρμοσε τις σχετικές διατάξεις περί μισθώσεων, στη διαχείριση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των ανωτέρω μισθώσεων, τραπεζικής έκδοσης έτους 2006, που κατατέθηκαν από το μισθωτή/εγγυήτρια, ποσού 124.720,00 ευρώ για τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου και 156.500,00 ευρώ για τη σύμβαση μίσθωσης του ανθοπωλείου, οι οποίες είχαν διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου, καθόσον αντικαταστάθηκαν, χωρίς σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου και χωρίς την τήρηση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, με νεώτερες ισόποσες εγγυητικές επιστολές μειωμένης χρονικής εγγύησης για το Δήμο και εκδοθείσες (13-2-2009) από ασφαλιστική εταιρεία και όχι από Τράπεζα, χωρίς ο χρόνος λήξης τους να καλύπτει το συμβατικό χρόνο λήξης των μισθώσεων, πλέον έξι (6) μηνών μετά τη λήξη αυτού, ήτοι διάρκειας ενός (1) έτους με ημερομηνία λήξης την 13-22010, παραβιάζοντας τους συμβατικούς όρους των μισθώσεων.

Ακόμη, η αρμόδια υπηρεσία Εσόδων του Δήμου δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την ετήσια αναπροσαρμογή των εγγυητικών επιστολών λόγω της προβλεπόμενης προσαύξησης μισθωμάτων, ήτοι κατά ποσοστό 5% του μισθώματος του κυλικείου και κατά 3% του μισθώματος του ανθοπωλείου.

Η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου επέδειξαν αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις με σχετικά έγγραφα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν άμεσα στις νόμιμες ενέργειες για την ετήσια συμβατική αναπροσαρμογή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης λόγω της προβλεπόμενης ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος, την κατάπτωση αυτών υπέρ του Δήμου και την είσπραξη των οφειλών από το μισθωτή.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αδικαιολογήτως ανέβαλε τη λήψη απόφασης δύο (2) φορές το έτος 2011, παρά τις συνεχείς έγγραφες εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να της χορηγηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξουσιοδότηση για κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη των μισθωμάτων, κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών υπέρ του Δήμου και την αποβολή του μισθωτή από τα εν λόγω δημοτικά ακίνητα.

Η προαναφερόμενη εξουσιοδότηση εδόθη τελικώς στις 26-11-2013, ωστόσο κατά το χρόνο αυτό α) είχαν λήξει οι εγγυητικές επιστολές και β) είχαν μεταβιβαστεί δύο (2) ακίνητα ιδιοκτησίας του μισθωτή και της εγγυήτριας σε συγγενικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα οι αναγκαστικές κατασχέσεις εις χείρας τρίτου από λογαριασμούς του οφειλέτη μισθωτή καθώς και της εγγυήτριας κατά τη χρονική περίοδο από 18-2-2014 μέχρι 4-3-2016, να αποδώσουν μόλις 1.786,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. πρότεινε στη Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου, να επισπεύσουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της μηχανογράφησης των διοικητικών λειτουργιών του Κοιμητηρίου, ώστε να καταστεί δυνατή η ψηφιακή καταχώριση των στοιχείων προηγούμενων ετών, με σκοπό την αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης αυτού. Πρότεινε, επίσης, να ορισθεί υπεύθυνος για τη διαχείριση του περιεχομένου του χρηματοκιβωτίου (χρηματικά ποσά, επιταγές, εγγυητικές επιταγές, κ.λπ.) και να τηρείται βιβλίο παράδοσης- παραλαβής του περιεχομένου αυτού.

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος ενημέρωσε το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των διοικητικών λειτουργιών του κοιμητηρίου καθώς και για την απόφαση καθορισμού των προς φύλαξη αντικειμένων στο χρηματοκιβώτιο (επιταγές, χρεόγραφα, μετρητά) και την έκδοση πρακτικού του για την καταγραφή του υλικού που βρισκόταν σε αυτό.

Για τις μη σύννομες πράξεις και παραλείψεις που εντοπίστηκαν, αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες και ζητήθηκε να εξετασθεί η υποβολή αιτήματος για την αναζήτηση της αστικής ευθύνης των εμπλεκομένων πρώην αιρετών οργάνων του Δήμου, για τη θετική ζημία που προκάλεσαν στο Δήμο.

Η έκθεση απεστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις ενέργειες αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 46 του ν. 4129/2013, για τις πράξεις της αντικατάστασης των εγγυητικών επιστολών που αφορούσαν στη μίσθωση των δύο δημοτικών ακινήτων (κυλικείου και ανθοπωλείου), με συνέπεια την απώλεια εγγυήσεων συνολικού ποσού 281,220 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων, καθώς και στους Εισαγγελείς Εφετών Αθηνών και Εγκλημάτων Διαφθοράς για συσχέτισή της με υποβληθείσα σχετική μήνυση του Δήμου.

Μοιραστείτε το: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *